អាសយដ្ឋាន: Building #1, Street 58P, Sangkat Phnom Penh Tmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

ការឃ្លាំមើល #7 (11-07-2022)

0 21

ការឃ្លាំមើល #6 (03-08-2021)

0 21

ការឃ្លាំមើល #5 (19-10-2020)

0 21

ការឃ្លាំមើល #4 (09-07-2019)

0 21

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

បញ្ហាការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
001 មាន​កម្មវិធិ​កែប្រែ​សំរាប់​ពល​កម្ម​កុមារ#7   #6   #5   #4   
002 គ្មានពលកម្មដោយបង្ខំ#7   #6   #5   #4   
003 គ្មាន​ការ​រើស​អើង​ប្រឆាំង​នឹង​កម្មករ​និយោជិត#7   #6   #5   #4   
004 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត​ដែល​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ#7   #6   #5   #4   
005 គ្មាន​ការ​បណ្តេញ​កម្មករ​និយោជិត អំឡុង​ឈប់​សំរាក​សំរាល​កូន#7   #6   #5   #4   
006 គ្មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទ#7   #6   #5   #4   
007 ប្រាក់ខែស្មើគ្នាសំរាប់បុរស និង ស្ត្រី#7   #6   #5   #4   
008 គ្មាន​ការ​រើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចូល​ជាសមាជិក​សហជីព​របស់​កម្មករ#7   #6   #5   #4   
009 កម្មករ​និយោជិត​ចូលរួម និង អាច​បង្កើត​សហជីព​បាន​ដោយ​សេរី#7   #6   #5   #4   
010 គ្មានការគ្រប់គ្រង់សហជីពពីសំណាក់និយោជក#7   #6   #5   #4   
011 ការងារគឺមិនអាស្រ័យលើភាពជាសមាជិកសហជីពនោះទេ#7   #6   #5   #4   
012 ការ​គ្រប់គ្រង​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​ជាមួយ​សហជីព#7   #6   #5   #4   
013 កម្មករនិយោជិតមានសិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងសហជីព#7   #6   #5   #4   
014 ការ​ហ្វឹកហាត់​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​អាគារ​ពេល​មាន​អាសន្ន​(រាល់​​៦​ខែ​ម្តង)#7   #6   #5   #4   
015 បើកសោ​គ្រប់​ច្រក​ចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ម៉ោង​ការងារ#7   #6   #5   #4   
016 ច្រកចេញ​ពេល​មាន​អាសន្ន​មាន​ចំនួន​គ្រប់គ្រាន់#7   #6   #5   #4   
017 គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្រោះ​ថ្នាក់​មាន​ប្រដាប់​ការពារ(មិនមែន​​របាំង​ការពារ​ម្ជុល)#7   #6   #5   #4   
018 មានទឹកស្អាត និង គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគ#7   #6   #5   #4   
019 ផ្តល់​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ត្រឹមត្រូវ#7   #6   #5   #4   
020 ផ្តល់​ប្រាក់​ការងារ​បន្ថែម​ម៉ោង​ត្រឹមត្រូវ#7   #6   #5   #4   
021 ប្រាក់​រង្វាន់​ ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​​ ការ​ឈប់​សំរាក គឺត្រូវ​គិត​តាំង​ពី​ពេល​ចូល​ធ្វើ​ការ​ដំបូង#7   #6   #5   #4