បញ្ហាចំបងៗ តារាងរោងចក្រ

  • ទំព័រទាំងនេះ​បាន​បង្ហាញ​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​លើ​បញ្ហាដ៏​សំខាន់ 21ចំនុច ដែល​បាន​រាយ​ខាង​ក្រោម​ ហើយ ​ត្រូវបាន​ផ្អែក​លើ​ការត្រួតពិនិត្យ​ចុងក្រោយ​បំផុតរបស់​រោងចក្រ (ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 2013) ។ ហើយក៏មានបង្ហាញនូវបញ្ហាទាំង៥២ចំណុចរបស់រោងចក្រដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រដែលអនុវត្តន៍ច្បាប់កំរិតទាប។
  • លទ្ឋផលអំពី​ការ​អនុលោម​ច្បាប់ទាំងនេះ​ នឹង​ត្រូវ​ផ្សាយ​​រៀង​រាល់​ត្រីមាស​ និង រោងចក្រ​អាច​​បង្ហាញ​ការ​អនុវត្ត​របស់​ពួកគេ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ (សូម​ចុច 'មើល' ដើម្បីមើល​ពត៌មានរោង​ចក្រ​)។
  • ជួរដេក​ពណ៌​បៃតង​​បង្ហាញ​ថា​រោងចក្រ​មួយគឺ​ការអនុលោមតាម​ច្បាប់លើ​បញ្ហា​ទាំងអស់។
  • សំរាប់​​ការ​​សេចក្តី​អធិប្បាយ​​ពិស្តារ​​នៃ​បញ្ហា​ទាំងអស់ និង បទដ្ឋានយោងនានា​ សូម​ចុច​នៅ​ទីនេះ
កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

ស្វែងរករោងចក្រមួយឬច្រើន:
រោងចក្រការឃ្លាំមើលបញ្ហាការឆ្លើយតបមើល
Quality Textiles Co., Ltd. f0026
#21
#20
#19
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Gawon Apparel Co., Ltd. (formerly Bumin) f0029
#17
#12
#11
20 1
19 2
20 0
0
0
0
  មើល
Samil Cambo Co., Ltd. (formerly Direct Int'l & ACE Apparel) f0030
#16
#15
#14
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Nishiku Enterprise Co.,Ltd( formerly Asia Dragon Garment Co. Ltd.) f0032
#10
20 0
0
  មើល
TGMB&N Garment (Cambodia) Co.,Ltd (formerly B & N Garment (Cambodia) Co.,Ltd) f0033
#11
18 3
0
  មើល
Center World Garment Ltd (formerly Best Tan Garment Ltd.) f0034
#9
#8
20 1
17 4
0
0
  មើល
Bright Sky Pte Ltd. f0036
#12
#11
21 0
21 0
0
0
  មើល
Broadland Cambodia Garment Industries Co., Ltd. f0037
#20
#19
#18
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Camitex (Cambodia) Mfg. Co. Ltd f0040
#12
19 1
0
  មើល
Canteran Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0042
#19
#18
#17
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Chea Sinat Garment Co., Ltd. f0043
#15
#14
#13
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Chu Hsing Garment Co., Ltd. f0045
#20
#19
#15
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Chung Fai Knitwear and Dyeing Fty. Ltd. f0046
#10
#9
19 2
19 2
0
0
  មើល
Cinkamp Apparel Corporation Co., Ltd. f0047
#19
#18
#17
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Dai Young Cambodia Co., Ltd f0049
#13
#12
#11
20 1
21 0
21 0
0
0
7
  មើល
Diamond Tower Enterprise Limited f0050
#12
#11
#10
18 3
18 3
18 2
0
0
0
  មើល
Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0052
#16
#15
#14
18 3
18 3
20 1
0
0
0
  មើល
Ever-Glory (Cambodia) Garment Manufacturing Co., Ltd f0053
#13
#12
19 2
20 1
0
0
  មើល
Evergreen Garment Co., Ltd. f0054
#22
#21
#20
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
F.Y. Cambodia Fashions Ltd. f0055
#18
#13
#12
20 1
20 1
17 4
0
0
0
  មើល
Unison Garments Co., Ltd. f0057
#11
#10
#9
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
GDM Enterprise Co., Ltd. f0058
#22
#21
#20
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Gladpeer Garments Factory (Cambodia) Ltd. f0060
#21
#20
#15
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Gold Kamvimex Garment Factory Ltd. f0061
#12
#11
#10
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Goldfame Enterprises Knitters Ltd. f0062
#17
#13
#12
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Grand Textiles (Cambodias) Co., Ltd. (formerly Grandtex International Co., Ltd.) f0063
#24
#23
#22
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Great Union (Cambodia) Garment Co., Ltd f0064
#21
#20
#19
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Guo Xing Garments and Knitting Factory Co., Ltd. f0065
#9
#8
20 1
19 2
0
7
  មើល
Hana-Embroidery Co., Ltd. (formerly Hana Cambodia Inc.) f0066
#21
#20
#19
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Hua Hsi Garment Co. Ltd. f0067
#10
19 2
0
  មើល
Hung Wah (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd. (Branch 1) f0069
#24
#23
#22
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
In Fong Garment Co., Ltd. f0070
#21
#20
#19
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
In Kyung Cambodia Co., Ltd. f0071
#20
#19
#18
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Jacqsintex Industries Cambodia Co., Ltd. f0072
#21
#19
#16
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
JK Forever Co. Ltd. f0073
#12
#11
21 0
20 0
0
0
  មើល
JRB Action Textile & Clothing Ltd. f0074
#11
21 0
0
  មើល
Global Apparels Limited (formerly Jusca Garments) f0075
#13
#12
21 0
21 0
0
4
  មើល
Kbal Koah Garment Co., Ltd. f0076
#12
#11
#10
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Kennetex International Co., Ltd. f0077
#14
#13
#12
17 4
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
J T H Textile (Cambodia) Inc. (Branch #1) f0079
#12
#11
21 0
21 0
0
0
  មើល
M & V International Manufacturing Ltd. (Kampong Chhnang) f0080
#19
#18
#17
20 1
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
M & V International Manufacturing Ltd. (No. 1623) f0081
#13
#12
#11
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
M & V International Manufacturing Ltd. (No.754) f0082
#12
#11
#10
18 3
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Makalot Garments (Cambodia) Co., Ltd. f0083
#19
#18
#17
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Manhattan Textile and Garment Corp. f0085
#8
17 4
0
  មើល
Maurea Garment Corporation. f0086
#20
#15
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Yu Da Garment Industry (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Maxpearl Garment) f0087
#13
#12
#11
17 4
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Medtecs (Cambodia) Corp. Ltd. f0088
#16
#15
#14
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Min Kuan Textile Co., Ltd. f0089
#14
#13
#12
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Nan Kuang Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0090
#17
#16
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Quantum Clothing (Cambodia) Ltd. (formerly New Island Clothing, Ltd.) f0091
#16
#15
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
New Orient Cambodia Co., Ltd. f0092
#20
#19
#18
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Noble Apparel Ltd. f0093
#11
21 0
0
  មើល
Ocean Garment Co. Ltd. f0094
#11
19 2
0
  មើល
Pak Shun Knitting Factory Ltd. f0095
#17
#12
#11
20 1
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Ying Yi Industry Co., Ltd. (formerly Perfecta (Cambodia) Garment Co., Ltd) f0096
#16
#15
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Dignity Knitter Limited (formerly River Rich Textile Ltd.) f0098
#16
#15
#14
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Roo Hsing Garment Co., Ltd. f0099
#21
#20
#19
21 0
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Royal Crowntex International Inc. f0100
#10
#9
20 1
20 1
0
0
  មើល
S.H. International Co. Ltd. f0101
#13
#12
20 1
20 1
0
1
  មើល
Sabrina Garment Mfg Corp. f0102
#19
#18
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
San Fong International Co., Ltd. f0103
#15
#14
#13
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Sin Lan Ho Garments Co. Ltd. f0105
#11
16 5
0
  មើល
Morning Glory Garment Enterprise Co., Ltd (formerly South Bay Enterprise Co., Ltd.) f0107
#18
#17
#16
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sportex Industry Co., Ltd. f0108
#21
#20
#18
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Su Tong Fang Group Garment Co., Ltd. f0109
#11
21 0
0
  មើល
Siu Quinh Garment Ltd. f0110
#14
#11
#10
18 3
33 19
19 2
0
0
0
  មើល
Suntex Pte., Ltd. f0112
#22
#21
#20
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Supreme Choice (Cambodia) Garment Ltd. f0113
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Tai Yang Enterprise Co., Ltd. f0114
#12
#11
20 1
20 0
0
13
  មើល
Tai Yar Garment Industry Co., Ltd. f0115
#17
#13
#12
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Terratex Knitting & Garment Fty., Ltd. f0116
#16
#14
#11
19 2
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Thai-Pore Garment Co., Ltd. f0117
#8
#7
20 1
20 1
0
0
  មើល
Top World Garment Ltd. f0118
#10
#9
19 2
21 0
0
0
  មើល
Violet Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0121
#16
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
W & D Cambodia Co., Ltd. f0122
#18
#17
#16
21 0
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Great Honour Textile Factory Limited (formerly Winner Knitting Factory Ltd.) f0123
#11
21 0
0
  មើល
Zhen Tai Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0125
#20
#19
#18
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Zheng Yong Garment Factory (Branch 1) f0126
#19
#18
#17
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Zhong Yov Co., Ltd. (former Kun Mao Hsing Co., Ltd) f0127
#15
#14
#12
16 5
17 4
17 4
0
0
0
  មើល
Nantai Garment Factory Cambodia Ltd. (formerly Moon Star) f0128
#15
#14
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Hung Tak Garment Co., Ltd f0129
#11
18 3
0
  មើល
Quicksew (Cambodia) Co., Ltd. f0131
#13
#12
#11
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
King Fashion Garment Co., Ltd. f0132
#17
#16
#15
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Splendid Chance International Ltd. f0133
#17
#16
#15
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
F.T.E.O Garments Co., Ltd (formerly Fortune Teo Garment Factory Limited) f0134
#14
#13
#12
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Eclat Highter International Garment (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Highter) f0135
#18
#17
#15
16 5
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Shen Zhou (Cambodia) Co., Ltd. f0136
#18
#17
#16
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Kin Tai Garment Co., Ltd. f0137
#11
#10
17 4
18 3
0
0
  មើល
CMCW Cambodia Co., Ltd. f0138
#12
#11
19 2
19 2
0
0
  មើល
Berry Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0139
#20
#19
#18
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Hoyear (Cambodia) Garment Ltd. f0140
#17
#15
#14
19 2
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Wincam Corporation f0141
#19
#18
#17
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
In Jae Garment Co., Ltd. f0142
#20
#19
#18
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Inter Hopewell Garment Co., Ltd. f0144
#13
#12
#11
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Whitex Garments (Cambodia) Co., Ltd. f0145
#15
#14
#13
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Hung Wah (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd. (Branch 2) f0146
#18
#17
#16
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Apex International (Cambodia) Ltd.(formerly Peace Glory (Cambodia) Manufacturing Co., Ltd) f0147
#20
#19
#18
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
United Apparel Cambodia Branch 2 (formerly Lotus Textile Garment Cambodia Co., Ltd. Branch 2) f0150
#12
#11
21 0
21 0
0
0
  មើល
Wei Hua Garment Co. Ltd. f0151
#8
#7
18 3
21 0
0
0
  មើល
Reliable Source Industrial (Cambodia) Co., Ltd f0152
#19
#18
#17
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Volumecocomo Apparel (Cambodia) Inc. f0153
#8
#7
21 0
17 4
0
0
  មើល
Xin Fang (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd. f0155
#13
#12
#11
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
E Garment Co., Ltd. f0156
#18
#17
#16
19 2
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Ghim Li (Cambodia) Pte, Ltd. f0157
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Meng Tong Garment Manufactory Ltd. f0158
#17
#16
#15
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Yirong (Cambodia) Knitting Co. Ltd. (Formerly Tairong Branch 1) f0160
#9
19 2
0
  មើល
Sangwoo (Cambodia) Co., Ltd. f0161
#16
#15
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Now Corp. f0162
#15
#14
#13
21 0
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Heart Enterprise (Cambodia) Co., Ltd. f0163
#19
#18
#17
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Makalot Garments (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 2) f0164
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Makalot Garments (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 1) f0165
#19
#18
#17
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Yakjin (Cambodia) Inc. f0166
#19
#18
#17
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Hontex Co. Ltd. f0167
#11
#10
18 3
16 5
0
0
  មើល
Nice Wear International Co., Ltd. (formerly P.Y. International Co., Ltd.) f0168
#11
#10
#9
18 3
18 3
18 3
0
0
0
  មើល
Leader's Industrial Co., Ltd. f0169
#14
#13
#12
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Fortune Fashions Limited f0170
#13
#12
#11
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Xin Lan (Cambodia) Garment Company Limited f0171
#16
#15
#14
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
8 Star Sportswear Ltd. f0172
#18
#17
#16
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
TY Fashion (Cambodia) PLC. (formerly No.4 and No.5) f0173
#20
#19
#18
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Jinmyung Garment Development Corp. f0174
#19
#18
#17
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambo Handsome Ltd. f0175
#17
#16
#15
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
T.R.C.A Garment Co., Ltd (formerly Winsol Garment (Cambodia) Co., Ltd.) f0176
#13
#12
#11
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Quint Major Industrial Co., Ltd. f0177
#15
#14
#13
21 0
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
New Wide (Cambodia) Garment Co., Ltd. f0178
#18
#17
#16
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Maxlin (Cambodia) Co. Ltd. f0179
#9
#8
20 1
21 0
0
0
  មើល
Pantessa Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0180
#14
#13
#12
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
King First Industrial Co., Ltd. (Merged King First Industrial I & II) f0181
#15
#14
#13
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Universal Glory (Cambodia) Ltd. f0182
#11
#10
20 1
20 1
0
0
  មើល
Vanco Industrial Co., Ltd. f0183
#16
#15
#14
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
SL Garment Processing (Cambodia) Ltd. f0184
#11
#10
#9
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sang Min (Cambodia) Co., Ltd. f0186
#11
#10
#9
19 2
19 2
19 2
0
0
2
  មើល
Seratex Co., Ltd. f0187
#12
#11
#10
19 2
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
J T H Textile (Cambodia) Inc. (Formerly United Apparel (Cambodia) #3, Formerly Lotus #3 f0188
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Bayon Garment Factory Co., Ltd. f0189
#15
#14
#13
19 2
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
The Willbes (Cambodia) Co., Ltd. f0190
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Wintai Sock Manufacture Ltd (formerly Blossom Century (Cambodia) Ltd.) f0191
#15
#14
#13
19 2
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Yao Hua Print Work f0193
#15
#14
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Xing Tai Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0194
#9
#8
#7
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
International Fashion Royal Co., Ltd. f0195
#11
#10
#9
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Harmony Apparel Co., Ltd.(formerly Kie & Kie World Co., Ltd.) f0196
#16
#15
#14
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Dequan International (Cambodia) Co., Ltd. f0198
#13
#12
#11
18 3
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Win Shingtex (Cambodia) Co., Ltd. (former Shing Tex Co., Ltd) f0199
#8
#7
21 0
21 0
0
0
  មើល
Moha Garments Co., Ltd. f0200
#17
#16
#15
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambo Handsome Ltd. #1 f0201
#15
#14
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
YVP Trading Co.,LTD (formerly Y & P Garment) f0202
#13
#12
#10
20 1
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
K-Som Textile Co., Ltd. f0203
#7
#6
16 5
19 2
0
0
  មើល
Nugget Textile (Pte) Ltd. f0204
#9
#8
19 2
21 0
0
0
  មើល
New Mingda (Cambodia) Co., Ltd. f0205
#18
#17
#16
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Sam IL International Co., Ltd. f0206
#9
#8
#7
17 4
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Heng Shing (Cambodia) Garment Manufacturing f0207
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Wing Ying Garment Factory Ltd. f0208
#14
#13
#12
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Grand Twins International (Cambodia) Ltd. f0209
#14
#13
#12
20 1
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Meng Ieng Garment Factory Ltd. f0211
#15
#14
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Chung Yick Textile Factory Limited (formerly Full Fortune Knitting Ltd.) f0213
#9
#8
#7
20 1
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Wan He Da Manufacturing Company Limited (Merged with Jit Textiles Limited) f0214
#16
#15
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Timeless Fashion Clothing Co., Ltd (formerly Magic Square (formerly Soyeah)) f0215
#11
#10
#9
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
W. Lingerie & Underwear Factory Co., Ltd. f0216
#8
#7
#6
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Sun World Garment Co., Ltd. f0217
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Health Source Garment Co. Ltd. f0218
#8
#7
18 3
21 0
0
0
  មើល
Sky High (Cambodia) Co., Ltd. (Formerly Wonrex) f0219
#11
#10
#9
17 4
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
Glory Knitwear Ltd. f0220
#15
#14
#13
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sae Han International (Cambodia) Co., Ltd. f0221
#13
#12
#11
15 6
32 20
17 4
0
0
0
  មើល
Nyan Kids (Cambodia) Ltd. f0222
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
GDM Enterprise Branch No.1 f0223
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Lianfa (Cambodia) Garment Co., Ltd (formerly Kim Sheng Garment Co., Ltd.) f0224
#13
#12
#11
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Jit Embroidery Limited f0225
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sheico (Cambodia) Co., Ltd. f0226
#10
#9
#8
20 1
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
New Archid Garment Factory Ltd. f0227
#15
#14
#13
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
TY Fashion (Cambodia) PLC. (No.5) (formerly T Y Fashion (Cambodia) Co., Ltd.) f0228
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Meng Yan Garment Manufacturing & Wet Processing Ltd. f0229
#13
#12
#11
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Legend Garment (Cambodia) Ltd. f0231
#9
#8
#7
18 3
21 0
20 0
0
0
0
  មើល
Benoh Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0233
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Tak Fook (Cambodia) Garment Ltd. f0234
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Eastex Garment Co., Ltd. f0236
#13
#12
#11
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Yoo Sung Embroidery and Print Inc. f0237
#5
20 1
1
  មើល
Cosmo Textile Co., Ltd. f0238
#11
#10
#9
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Seeds Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0239
#14
#13
#12
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Papillion Textile (Cambodia) Co., Ltd. f0240
#11
#10
#9
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Wan Hao Apparel Corp. f0241
#8
#7
#6
20 1
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Yu Fa Garment Industry (Cambodia) Co., Ltd. f0242
#9
#8
#7
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
The One (Cambodia) Industries Co., Ltd. f0243
#6
#5
#4
17 4
18 3
18 3
0
0
0
  មើល
I Apparel Ltd. f0244
#13
#12
#11
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Direct Route Company Ltd. f0245
#2
20 1
0
  មើល
Optimum Fashion Manufacturing Co., Ltd (formerly United Apparel (Cambodia) Inc.) f0248
#11
#10
#9
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Golden Mile (Cambodia) Ltd. f0249
#4
#3
20 1
19 2
0
0
  មើល
Iberasia Co., Ltd. f0250
#9
#8
#7
17 4
18 3
19 2
0
0
0
  មើល
Seo Rim (Cambodia)Co., Ltd f0251
#9
#8
#7
19 2
16 5
17 4
0
0
0
  មើល
Haitan HB (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Haitan Garment (Cambodia) Co., Ltd.) f0252
#11
#10
#9
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Minmax Cambodia Co., Ltd f0253
#11
#10
#9
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
T & K Garment Industry Co., Ltd. f0254
#12
#11
#10
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Zongtex Garment Manufacturing Ltd f0255
#5
18 3
0
  មើល
Akeentex Pte. Ltd. f0256
#5
#4
20 1
20 0
0
0
  មើល
Nyan Kids (Cambodia) Ltd. 1 (formerly Smart Pea Garment Ltd 1) f0257
#13
#12
#11
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambodian Textiles Worldwide Phnom Penh Works Co.,Ltd. f0258
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Cambo Handsome Ltd. #2 f0259
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Miaw Shun (Cambodia) Garment Co. Ltd. f0260
#4
18 2
0
  មើល
Colour Apparel Garment (Cambodia) f0261
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Bodykids Fashion Wear Co., Ltd. f0262
#6
#5
#4
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Sun Best Garment Co., Ltd. f0263
#12
#11
#10
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
A.K.M Garment Co., Ltd (formerly K.A.M. Garment Co., Ltd.) f0265
#13
#12
#11
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Hand Seven Apparel Co., Ltd. f0266
#7
#6
#5
18 3
32 20
19 2
0
0
0
  មើល
Quantum Apparel (Cambodia) Limited f0267
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Lim Line International (Cambodia) Garment Co., Ltd. f0268
#10
#9
#8
21 0
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
Full Reach International Co., Ltd. f0269
#6
#5
#4
20 1
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Southland (Cambodia) Co., Ltd. (Formerly Universal Apparel) f0270
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Winsand Garment & Woolen Knitting Factory Co., Ltd. f0271
#10
#9
#8
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Guowoo (Cambodia) Co., Ltd. f0272
#12
#11
#10
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Nextou Co., Ltd. f0273
#4
#3
21 0
20 1
0
0
  មើល
YMG Garment Accessories Co., Ltd. f0274
#9
#8
#7
21 0
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Akeentex Pte. Ltd. - Branch No.1 (formerly owned by Kinma) f0275
#9
#8
#7
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Splendor Industry Co., Ltd. f0276
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Ginwin Industry (Cambodia) Co., Ltd. f0277
#9
#8
#7
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Camfong Garment Co. Ltd. f0278
#4
19 2
0
  មើល
Tainan Enterprises (Camboida) Co., Ltd. f0279
#12
#11
#10
20 1
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Kwei Yang (Cambodia) Co., Ltd. f0280
#8
#7
#6
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Deuck Woo (Cambodia) Co., Ltd. f0281
#11
#10
#9
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Fairdon (Cambdia) Limited f0282
#11
#10
#9
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Yu Jie Computer Embroidery Co., Ltd. f0284
#6
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
KJPT Best (Cambodia) (formerly Kavotex Cambodia) f0285
#6
#5
#4
19 2
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Goldfame Manufacturing Knitters Ltd. f0286
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
MEROSON (Cambodia) Co., Ltd. f0287
#5
#4
19 2
20 0
0
0
  មើល
Apsara Garment Co., Ltd. f0288
#7
#6
#5
20 1
32 20
33 19
0
0
0
  មើល
Shining Textile Corp. (Formerly Blooming Textile Corporation) f0289
#10
#9
#8
21 0
18 3
18 3
0
0
0
  មើល
SEED 153 (Cambodia) Co., Ltd. f0290
#3
#2
19 2
18 3
0
0
  មើល
Jie Wei (Cambodia) Garment Factory Ltd. f0291
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Hongs One (Cambodia) Garment Co., Ltd. f0292
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
You Qi Silkscreen Co., Ltd (formerly S.A.C. Co., Ltd.) f0293
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambo Handsome Ltd. #3 f0294
#9
#8
#7
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Bloomtime Embroidery Pte Ltd. f0295
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Kada Apparel Corp. f0297
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Top Centre Manufacturing Ltd. f0298
#11
#10
#9
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Mintai International Printing Co. Ltd. f0299
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Anful Garments Factory (Cambodia) Ltd. f0300
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
YTC Corporation. f0301
#12
#11
#10
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Good People (Cambodia) Ltd. f0302
#10
#9
#8
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
New Rainbow (Cambodia) Co., Ltd. f0303
#10
#9
#8
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Hulu Garment Co., Ltd. f0304
#11
#10
#9
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
CG Glory (Cambodia) Manufacturing Company Limited. (formerly Ford Glory) f0305
#11
#10
#9
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Vision Glory Knitting (Cambodia) Co., Ltd. f0307
#5
#4
#3
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Galey Global (Cambodia) Co., Ltd. f0308
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
Maxlin Cambodia Co. Ltd. Branch #1(Operations Closed) f0309
#2
18 3
0
  មើល
Seil (Cambodia) Co., Ltd. f0310
#8
#7
#6
20 1
18 3
33 19
0
0
0
  មើល
Top Fame (Cambodia) Garments Co., Ltd (Merged with Top Fame Garments Limited and Magacorp) f0311
#7
#6
#5
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Mastex Incam (Cambodia) Co., Ltd. (formerly In Kyung 2 Cambodia Co., Ltd.) f0312
#10
#9
#8
18 3
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Judy Mao Garment Ind. Ltd. f0313
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
TY Fashion (Cambodia) PLC. (No.6) (formerly T Y Fashion (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 2) f0314
#8
#6
#5
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
T & K Garment Industry Co., Ltd. (Branch II) f0316
#7
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
HongDou International Garment Co., Ltd. f0317
#8
#7
#6
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Lean Global Textile (Cambodia) Co., Ltd. f0318
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Camitex II (Cambodia) Mfg. Co., Ltd. f0319
#3
#2
16 5
19 2
0
0
  មើល
Beauty Apparels (Cambodia) Ltd. (Formerly PCCS Garments Ltd) f0320
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Sieh Strong Garment Co., Ltd. f0321
#4
#3
#2
21 0
21 0
20 1
0
0
1
  មើល
Tae Young (Cambodia) Co., Ltd. f0322
#10
#9
#8
19 2
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
E-Z International Garment Factory Co., Ltd. f0323
#6
#5
#4
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Soho Sheng He (Cambodia) Garment Co., Ltd (formerly Fong Yean (Cambodia) Garment Co., Ltd.) f0325
#10
#9
#8
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Moon Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0326
#11
#10
#9
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Flextime (Cambodia) Apparel Limited. f0327
#9
#8
#7
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Winson Int'l Garment (Cambodia) Ltd. f0329
#3
#2
21 0
19 2
0
0
  មើល
Kimna Dry Process f0331
#5
#4
#3
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Syldon Garment Ltd. f0332
#2
16 5
0
  មើល
Chun Hing Knitting International Co., Ltd. f0333
#4
#3
#2
20 1
32 20
20 1
0
0
0
  មើល
Tuki Sport (Cambodia) Co. Ltd. f0335
#2
17 4
0
  មើល
Top Summit Garment Inc. f0336
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Smart Shirts Garments Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd ( formerly Sunn Lung Garment Co., Ltd.) f0338
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Conpress Holdings (Cambodia) Garment Factory Ltd. f0341
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
CAM Forever Co., Ltd. f0342
#11
#10
#9
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Top Form (Cambodia) Company Limited f0343
#8
#6
#5
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Wah Fung Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0344
#6
#5
#4
19 2
18 3
30 22
0
0
0
  មើល
HK Luck Company Limited (formerly Camli Luck Enterprise Co., Ltd.) f0345
#5
#4
#3
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Uniform and Socks MFG (Cambodia) Ltd. f0346
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd. f0347
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Seduno Investment Cambo Fashion Co., Ltd. f0348
#11
#10
#9
19 2
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
G H I Garments Cambodia Co., Ltd. f0349
#5
#4
#3
21 0
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Hong Kong Winfair Garment (Cambodia) Ltd. f0350
#8
#6
#5
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Woorie Garments Co., Ltd. f0351
#6
#5
#4
19 2
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
CIK Cambo Co., Ltd. f0353
#8
#6
#5
19 2
17 4
20 1
0
0
0
  មើល
Nissin Lotus Garment Co., Ltd. f0354
#7
#5
#4
17 4
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Tiner Fashion (Cambodia) Co., Ltd. f0355
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Kaotex Garment Co., Ltd f0358
#6
#5
#4
19 2
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Six Plus Industry Co., Ltd. f0359
#8
#7
#6
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
U.C.Knit Garments Co. Ltd. f0360
#3
#2
19 2
18 2
0
0
  មើល
Cambo Kotop Ltd. f0362
#4
#3
#2
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Cambodian Gateway Underwear Co., Ltd. f0363
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Core World Garment Co. Ltd. f0364
#2
19 2
0
  មើល
FWKK (CAMBODIA) LIMITED f0365
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
C Square Garment Finishing Co., Ltd. f0367
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cam Verna Fashion Co., Ltd. f0368
#4
#3
#2
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Calacam Investment Co., Ltd. f0369
#7
#6
#5
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Pemir (Cambodia) Garment Co., Ltd. f0370
#3
#2
17 4
16 5
0
0
  មើល
Jiun Ye Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0371
#7
#6
#5
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
K-22 Knits Co., Ltd. f0372
#2
18 3
0
  មើល
Columbus Apparel (Cambodia) Inc. f0373
#11
#10
#9
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Wai Full Garments (Cambodia) Ltd. f0375
#7
#6
#5
21 0
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Max View Textiles (Cambodia) Co., Ltd. f0376
#11
#10
#8
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
S-Wonlabel Co., Ltd. f0377
#7
#6
#5
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
UFI Tailor Corporation f0379
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Y & W Garment Co., Ltd. (Merged with Y & W Garment Co., Ltd. (D)) f0380
#10
#9
#7
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Zhong Yin (Cambodia) Textile Co., Ltd. (formerly Gold Flower Knitting Co., Ltd) f0381
#5
#4
#3
18 3
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
KKN Apparel Co., Ltd. f0382
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Tak Sun Enterprise (Cambodia) Co., Ltd. (formerly HS ENT (Cambodia) Co., Pte Ltd) f0383
#4
#3
#2
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Vast Apparel (Cambodia) Ltd. f0384
#9
#8
#7
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Tung Chao Enterprise (Cambodia) Ltd. f0385
#6
#5
#4
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
H & L Apparel (Cambodia) Corp. f0387
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Trax Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0388
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Crystal Martin (Cambodia) Limited. f0389
#5
#4
21 0
20 1
0
0
  មើល
Nex-T Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0390
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Keohwea International (Cambodia) Co., Ltd (formerly Chang Hill Cambodia Co., Ltd.) f0392
#2
18 3
0
  មើល
Sees Global KH Co., Ltd (formerly Cam Taekang Sportech Co., Ltd.) f0393
#6
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Dayup Global Co., Ltd. f0394
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Mirae Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f0396
#3
#2
18 3
17 4
0
0
  មើល
Dynasty Apparel (Cambodia) Company Limited. f0397
#2
19 2
0
  មើល
Everay Textile Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0398
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Nyan Kids (Cambodia) Ltd.-2 (formerly Smart Pea Garment Ltd.) f0399
#11
#10
#9
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Alim (Cambodia) Co., Ltd. f0400
#4
#3
#2
17 4
19 2
14 7
0
0
0
  មើល
Yorkmars (Cambodia) Garment MFG Co., Ltd. f0401
#9
#8
#6
21 0
18 3
21 0
0
0
0
  មើល
Yorks (Cambodia) Co., Ltd. f0402
#10
#9
#7
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Starlight Apparel Manufacturing Co., Ltd. f0403
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Dongdu Textile (Cambodia) Co., Ltd f0404
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Eastern Industrial Enterprise Inc. f0405
#3
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Foremart (Cambodia) Co., Ltd (formerly D & L Ultimate (Cambodia) Co., Ltd) f0406
#7
#6
#5
20 1
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Pla Tina Co., Ltd. (formerly Hamon Grand International Co., Ltd.) f0407
#6
#5
#4
18 3
17 4
19 2
0
0
0
  មើល
Cambo Kotop Ltd # 1 f0408
#6
#5
#4
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
AMM Garment (Cambodia) Co.,Ltd. f0409
#5
#4
#3
20 1
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Keme Garment (Cambodia) Co., Ltd. f0410
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Daqian Textile (Cambodia) Co.,Ltd f0411
#9
#8
#7
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Cambo Hong Xing International Knitting Co., Ltd. f0412
#5
#4
#3
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Anxing (Cambo) Garment Factory Limited f0413
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Five Stars Cotton Garment (Cambodia) Limited f0414
#4
#3
#2
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Gartha International Co.,Ltd f0415
#7
#6
#5
17 4
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Chih Hsing Garment (Cambodia) Co. Ltd f0416
#2
21 0
0
  មើល
Union Mill Boda (Cambodia) Garment Co., Ltd. f0417
#6
#5
#4
20 1
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Xing High Feng Garment (Cambodia) Co. Ltd f0418
#2
18 3
0
  មើល
Indochine Apparel (Cambodia) Ltd. (formerly Indochine Gawon (Cambodia) Ltd) f0419
#8
#7
#6
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
New Wish Industrial Co., Ltd. f0421
#9
#8
#7
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
EINS (Cambodia) Co.,Ltd. f0424
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Japan Rocks.S.E.A (Phnom Penh) Co.,Ltd f0425
#7
#6
#5
18 3
18 3
19 2
0
0
0
  មើល
Din Han Enterprise Co.,Ltd. f0426
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Bowker Garment Factory (Cambodia) Company Limited. f0427
#8
#7
#6
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Son Keng Garment (Cambodia) Co.,Ltd. f0428
#10
#9
#8
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
E Garment II Co.,Ltd. f0429
#2
17 4
0
  មើល
Tange Land (Cambodia) Co. Ltd. f0430
#2
17 3
0
  មើល
DK Inc f0431
#3
#2
19 2
20 1
0
0
  មើល
Moon Tai KJ (Cambodia) Co.,Ltd. f0432
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Aurora Apparel (Cambodia) Co.,Ltd. f0433
#8
#7
#6
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Sheng Huang Industries Co., Ltd f0434
#9
#8
#7
17 4
18 3
18 3
0
0
0
  មើល
Neo Meridian Industries Garments (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Meridian Industries Garment) f0436
#9
#8
#7
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
J S D Textile (Cambodia) Co.,Ltd. f0437
#7
#6
#5
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
ECO Base Factory Ltd. f0438
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Zhong Hua Printing Company Ltd. f0439
#7
#6
#5
17 4
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Chuan Mei Sporting Goods (Cambodia) Co.,Ltd. f0440
#4
#3
#2
19 2
18 3
18 3
0
0
0
  មើល
Yong De Wei Garment PTY LTD f0441
#10
#9
#8
18 3
18 3
20 1
0
0
0
  មើល
Feng Yi (Cambodia) Co., Ltd f0443
#4
#3
#2
18 3
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
Co-Seek Garment Co., Ltd f0444
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Young Inner (Cambodia) Co., Ltd f0445
#5
#4
#3
17 4
17 4
32 20
0
0
0
  មើល
Fusuny Garment Co., Ltd f0446
#4
#3
#2
18 3
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Kai Yue (Cambodia) Co., Ltd f0448
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Bloomsfield (Cambodia) Knitters Ltd f0449
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Nakayama (Cambodia) Co., Ltd f0452
#4
#3
#2
21 0
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
Lucida (Cambodia) Enterprise Co., Ltd f0453
#7
#6
#5
19 2
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
DF Fashion Apparel (Cambodia) Co. Ltd f0454
#2
19 2
0
  មើល
Footmark (Cambodia) Corporation f0455
#8
#7
#6
21 0
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
A & J Carter (Cambodia) Ltd f0456
#2
20 1
0
  មើល
SCCL (Cambodia) Limited f0458
#2
21 0
0
  មើល
Shude Garment Co., Ltd f0459
#2
21 0
0
  មើល
Greentree Cam Garment Co., Ltd f0460
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Choung Hao Garment Co., Ltd f0461
#8
#7
#6
21 0
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Golden Hing (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd f0463
#3
#2
18 3
19 2
0
0
  មើល
Soo Apparel (Cambodia) Co., Ltd f0464
#5
#4
#3
18 3
17 4
33 19
0
0
0
  មើល
Asia Dong Run Import Export Co., Ltd f0465
#5
#4
#3
21 0
24 28
27 25
0
0
0
  មើល
Xu Sheng Cam Co., Ltd f0466
#4
#3
#2
18 3
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
CAM A P I Medical Co., Ltd f0467
#7
#6
#5
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
ACCASETTE Garment Co., Ltd f0468
#7
#6
#5
19 2
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
CS Goldway Textile (Cambodia) Co., Ltd f0469
#7
#6
#5
16 5
20 1
17 4
0
0
0
  មើល
Scandinavian Textile (Cambodia) Co., Ltd f0470
#2
19 2
0
  មើល
Daeseung-Cambo Co., Ltd (formerly Mir Apparel World Co., Ltd) f0471
#10
#9
#8
21 0
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Nasmi Industry Co., Ltd f0472
#7
#6
#5
19 2
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
SL (2) Garment Processing (Cambodia) Ltd f0473
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Xin Hai Tong Clothing (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Wanshen Clothing (Cambodia) Co., Ltd) f0474
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Janda(Cambodia) Garment MFG Co., Ltd f0475
#6
#5
#4
20 1
20 1
32 20
0
0
0
  មើល
Pattern International (Cambodia) Company Limited f0478
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Hi-Tech Apparel (Cambodia) Co., Ltd f0479
#10
#9
#8
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Shanghai Ch Garment (Cambodia) Co., Ltd f0480
#8
#7
#6
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Hana (Cambodia) I. Inc f0481
#7
#6
#5
21 0
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Lecien (Cambodia) Corporation f0482
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
U-Knits (Cambodia) Co., Ltd f0483
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Ronchester Inc. f0484
#6
#5
#4
18 3
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
CWKH Garment (Cambodia) Limited f0485
#9
#8
#7
21 0
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Japana (Cambodia) Co., Ltd f0486
#4
#3
#2
19 2
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Joint Force Sporting Goods (Cambodia) Co., Ltd (formerly Tien Sung Garment (formerly Ming Jian)) f0487
#9
#8
#7
21 0
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Y.D.L Factory (Cambodia) Co., Ltd f0488
#4
#3
#2
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Kar Tat Computer Embroidery Sequin Fty f0489
#5
#4
#3
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Perfect Growth Private Co., Ltd f0490
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Shingchang Tech, Inc. f0491
#4
#3
#2
20 1
18 3
20 1
0
0
0
  មើល
Hung Wah (Cambodia) Garment Manufacturing Ltd. (Branch 3) f0492
#9
#8
#7
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Makalot Garments (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 3) f0493
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Man Ou Garment Co., Ltd f0495
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Unity Fashion Cambo Co., Ltd f0496
#6
#4
#2
18 3
18 3
21 0
0
0
0
  មើល
Copious (Cambodia) International Inc f0497
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Star Fuyu Garment Company Limited f0498
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Foot Forward (Cambodia) Socks Co., Ltd f0499
#9
#8
#7
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Felicity Garment (Cambodia) Corporation Ltd f0501
#5
#4
#3
21 0
17 4
19 2
0
0
0
  មើល
Taieasy International Co., Ltd f0502
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Steps Footsocks Asia Co., Ltd f0824
#6
#5
#4
20 1
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Elite (Cambodia) Co., Ltd f0848
#7
#6
#5
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Eclat Textile (Cambodia) Co., Ltd f0849
#9
#8
#7
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Roo Hsing Garment Co., Ltd (Branch No.1) f0850
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Zhong Yin (Cambodia) B Textile Co., Ltd f0908
#5
#4
#3
20 1
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Apple Apparel (Cambodia) Co., Ltd f0909
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambo Unisoll Ltd f0910
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Hugh Crown Manufacturing (Cambodia) Ltd f0912
#2
21 0
0
  មើល
Leedar Knitting (Cambodia) Co., Ltd f0913
#5
#4
#3
18 3
18 3
21 0
0
0
0
  មើល
Mars Brothers Garment Manufacturing Co., Ltd f0914
#5
#4
#3
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
MT. Yeh's Garment (Cambodia) Co., Ltd f0915
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Naga Peace Corporation Limited f0916
#9
#8
#7
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
New Ascent International Garments Limited f0917
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Orient International Enterprise (Cambodia) Garment Co., Ltd f0918
#8
#7
#6
21 0
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Plory-Cam Knitting Limited f0919
#5
#4
#3
19 2
19 2
17 4
0
0
0
  មើល
Ricotex Industrial Co., Ltd f0920
#5
#4
#3
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
S.L.J (Cambodia) Apparel Manufacturing Co., Ltd f0921
#8
#7
#5
17 4
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Sepia (Cambodia) Garment Co., Ltd f0922
#5
#4
#3
20 1
16 5
17 4
0
0
0
  មើល
Sun Hsu Garment Co., Ltd f0923
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Swany (Cambodia) Corporation f0924
#7
#6
#5
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
S-Yuan (Cambodia) Apparel Manufacturing Co., Ltd f0925
#5
#4
#3
19 2
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Zhenyun Hua Co., Ltd f0928
#5
#4
#3
19 2
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Sheico (Phnom Penh) Co., Ltd f0929
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Global Apparel Textile (Cambodia) Manufacturing Pte., Ltd f0931
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Best Asia Fashion Garment Manufacturing Co., Ltd f1015
#4
#3
#2
18 3
19 2
19 1
0
0
0
  មើល
Caitac & Wanlin Apparel Co., Ltd f1016
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
CPCG International Co., Ltd f1020
#6
#5
#4
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Cu Cu (Cambodia) International Co., Ltd f1021
#5
#4
#3
21 0
32 20
32 20
0
0
0
  មើល
First Gawon Apparel (Cambodia) Co., Ltd f1022
#2
18 3
0
  មើល
Five Stars Cotton Garment (Cambodia) Limited (Branch 1) f1023
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Gin-Sovann Fashion (Cambodia) Limited f1025
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Goldfame Star Enterprises (Cambodia) Limited f1026
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Graceful (Cambodia) Textiles Co., Ltd f1027
#7
#6
#5
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
H.R Grand Garment (Cambodia) Co., Ltd f1028
#5
#4
#3
19 2
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Hai Long Far East Development (Cambodia) Co., Ltd f1029
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Jechiarng Industrial Co., Ltd f1030
#3
#2
19 2
20 1
0
0
  មើល
Jei Jom Enterprise Co., Ltd f1031
#4
#3
#2
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Jifa S. Ok Garment (Cambodia) Co., Ltd f1032
#6
#5
#4
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Jin Yi Hua ( Cambodia) Garment Company Limited f1033
#6
#5
#3
21 0
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
King Way Enterprises (Cambodia) Co., Ltd f1034
#2
21 0
0
  មើល
Lian Hao Garment (Cambodia) Co., Ltd f1035
#2
16 5
0
  មើល
Lin Wen Chih Sunstone Garment Enterprises Co., Ltd f1036
#2
21 0
0
  មើល
Liu Tan International (Cambodia) Co.,Ltd f1037
#7
#6
#5
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Lucky Sapphire Co., Ltd f1038
#2
19 2
0
  មើល
Meridian Fashion (Cambodia) Limited f1040
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Neo-Concept Fashion (Cambodia) Company Limited f1041
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
New Sky Printing f1042
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Orange Manufacturing (Khmer) Co., Ltd f1043
#7
#6
#5
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Peninsula Apparel International Limited f1044
#7
#6
#5
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Perform Well Holdings (Cambodia) Limited f1045
#4
#3
#2
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Qun Ding Printing Co., Ltd f1046
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
S.R.E Garment (Cambodia) Co., Ltd f1047
#2
20 1
0
  មើល
Seduno Cambo Knitting Co., Ltd f1048
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sigil (Cambodia) Garment Manufacturing Co., Ltd f1049
#7
#6
#5
20 1
15 6
20 1
0
0
0
  មើល
Silverasia Manufacturing Co., Ltd f1050
#4
#3
#2
21 0
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
Skyline Apparel Co., Ltd f1051
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Three Plus Development (MFG) Limited f1055
#6
#5
#4
19 2
17 4
31 21
0
0
0
  មើល
VG2 Knitting (Cambodia) Co., Ltd f1056
#2
20 1
0
  មើល
Xiong Fong International (Cambodia) Co., Ltd f1057
#2
16 5
0
  មើល
Yi Da Manufacturer Co., Ltd f1058
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Dishang Huawei (Cambodia) Garments Co., Ltd f1059
#5
#3
#2
16 5
31 21
15 6
0
0
0
  មើល
Canfull Apparel Industry Ltd (formerly Fullway (Cambodia) Garment Ltd. (formerly Cambodia Apparel)) f1060
#14
#13
#12
21 0
20 1
17 4
0
0
0
  មើល
Pilot Knit Sport Wear (Cambodia) Co., Ltd f1061
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Horizon Outdoor (Cambodia) Co., Ltd f1062
#7
#6
#5
20 1
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
G-Evergreat (Cambodia) Knitting Co., Ltd. (formerly G-Evergreen (Cambodia) Knitting Co., Ltd) f1063
#8
#7
#6
21 0
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Eminent Garment (Cambodia) Limited f1064
#8
#7
#6
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Callisto Apparel (Cambodia) Co., Ltd f1065
#7
#6
#5
21 0
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Lucky Ly Sunn Long Garment Co., Ltd f1066
#4
#3
#2
18 3
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Tak Sun Enterprise (Cambodia) Co., Ltd (Branch 1) f1067
#2
21 0
0
  មើល
Agile Sweater (Cambodia) Co., Ltd f1068
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Ginwin Industry (Cambodia) Co., Ltd (Branch 2) f1069
#7
#6
#5
20 1
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
Tung Choi Fashion Technology Co., Ltd f1070
#4
#3
#2
20 1
20 1
18 3
0
0
0
  មើល
Propitious (Cambodia) Garment Ltd f1071
#6
#5
#4
21 0
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
S.P. Brother (Sisophon) Co., Ltd f1072
#6
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Cerie (Cambodia) Garment Co., Ltd f1073
#8
#7
#6
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Skytex Silk Screen Co., Ltd f1074
#8
#7
#6
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sky Hill Apparel (Cambodia) Co., Ltd f1075
#5
#4
#3
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Morica Industry Co., Ltd f1076
#4
#3
#2
16 5
28 24
14 7
0
0
0
  មើល
Crystal Martin (Cambodia) Limited (7NG) f1077
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Lianfa Hengyu (Cambodia) Garment Co., Ltd f1078
#7
#6
#5
18 3
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Ever Well Knitting Co., Ltd f1079
#2
20 1
0
  មើល
Winnie Fashion Co., Ltd f1080
#3
#2
17 4
18 3
0
0
  មើល
Guang Hua.G.H Garment Co., Ltd f1081
#3
#2
18 3
19 2
0
0
  មើល
Tak Son (Cambodia) Laundry Ltd. f1082
#2
20 1
0
  មើល
Polaris Apparel Co., Ltd. (formerly Lu Thai (Cambodia) Co., Ltd) f1083
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
IK Apparel Co., Ltd f1084
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sinoproud (Cambodia) Garments Co., Ltd f1085
#5
#4
#3
18 3
19 2
17 4
0
0
0
  មើល
Golden Apparel (Cambodia) Ltd. f1087
#5
#4
#3
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
JOC-J & W Garment (Cambodia) Co., Ltd f1088
#6
#5
#4
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
HC Heng Printing Co., Ltd f1089
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Kairun Printing Co., Ltd f1090
#4
#3
19 2
20 1
0
0
  មើល
Hui Mei Silk Screen Print Co., Ltd f1091
#4
#3
#2
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Hui Yuan Garment Co., Ltd f1092
#4
#3
#2
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Shuang Li (Cambodia) Garment Co., Ltd f1093
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
All Wintex Garment Manufacturing Corp Ltd f1094
#4
#3
#2
21 0
19 2
16 5
0
0
0
  មើល
CB Kingtop Fashion Garment Co., Ltd. (formerly Tianyan International (Cambodia) Fashion Co., Ltd) f1095
#8
#7
#6
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Zhong Guo Yun Jin (Cambodia) Garment Factory Co., Ltd f1096
#6
#5
#4
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Kang Da Garment Co., Ltd f1098
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Kaneju (Cambodia) Co., Ltd f1099
#4
#3
#2
19 2
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Acro Garment Ind Corp f1100
#6
#5
#3
19 2
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Heng Storia Textile Co., Ltd f1101
#5
#4
#3
19 2
31 21
20 1
0
0
0
  មើល
Alpha-FR International Co., Ltd f1102
#5
#4
#3
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Dali Garment International (Cambodia) Limited f1103
#8
#7
#6
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Olive Apparel (Cambodia) Co., Ltd f1104
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Unicorn (Cambodia) Recreation Products Co., Ltd f1105
#6
#5
#4
18 3
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
He Li Tuo Knitting Co., Ltd f1106
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambodian Pacific Home Fashion Co., Ltd f1108
#5
#4
#3
17 4
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Morodok Cheat Khmer Apparel Limited f1109
#5
#4
#3
16 5
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
Golden Harbor Garment (Cambodia) Limited f1111
#2
19 2
0
  មើល
Pacific Apparel Co., Ltd f1112
#6
#5
#4
21 0
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Sino Garment Industry f1113
#2
21 0
0
  មើល
Xing Nan Ya Garment Co., Ltd f1114
#4
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Golden Plus Textile & Garment Co., Ltd f1115
#4
#3
#2
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Solamoda (Cambodia) Garments Co., Ltd f1116
#7
#6
#5
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Sigma Textiles (Cambodia) Co., Ltd f1117
#5
#4
#3
20 1
21 0
19 2
0
0
0
  មើល
New Best Global Textile Co., Ltd f1118
#10
#5
#4
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Cocovol Apparel (Cambodia) Inc f1119
#6
#5
#4
18 3
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Cocovol Apparel (Cambodia) Inc. (Branch 2) f1120
#6
#5
#4
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
B.D (Cambodia) Sport Co., Ltd f1149
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Fuling Computer Embroidery Co., Ltd f1150
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Golden Best (Cambodia) Factory Ltd (formerly Best Sources (Cambodia) Factory Ltd.) f1151
#9
#8
#7
20 1
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Golden Star Corporate Development (Cambodia) Co., Ltd f1152
#8
#7
#6
21 0
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Grace Glory (Cambodia) Garment LTD f1153
#9
#8
#7
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Top Silver Limited (Head) f1157
#4
#3
#2
20 1
17 4
18 3
0
0
0
  មើល
U.I.C Apparel Manufacturing Co., Ltd f1158
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Vonammy (Cambodia) Garment Co., Ltd f1159
#7
#6
#5
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Winblem Inc f1160
#4
#3
#2
18 3
32 20
18 3
0
0
0
  មើល
Cambodian Red Sun Clothing Co., Ltd f1162
#5
#4
#3
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Chia Ho (Cambodia) Garment Industrial Co., Ltd f1163
#6
#5
#4
18 3
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
Hirota (Cambodia) Garment Co., Ltd f1164
#7
#6
#5
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Macox Manufacturing Co., Ltd f1165
#4
#3
#2
18 3
20 1
17 4
0
0
0
  មើល
T.U.W Textile (Cambodia) Co., Ltd f1167
#4
#3
#2
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Tseng Hongyuan Garment (Cambodia) Co., Ltd f1170
#2
17 4
0
  មើល
Lin's Textile Co., Ltd. f1171
#16
#15
#14
19 2
18 3
17 4
0
0
0
  មើល
Top Silver Limited (Branch 1) f1172
#5
#4
#3
20 1
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Yi Ren Garments (Cambodia) Limited f1173
#5
#4
#3
20 1
19 2
19 2
0
0
0
  មើល
F.U.G Garment (Cambodia) Co., Ltd f1174
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Beauty Silk Screen Limited f1175
#7
#6
#5
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
JD & Toyoshima Co., Ltd f1176
#6
#5
#4
19 2
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sinosky Hejun Garment (Cambodia) Co., Ltd f1177
#5
#4
#3
20 1
18 3
19 2
0
0
0
  មើល
Willpower Garment Co., Ltd f1178
#4
#3
#2
19 2
18 3
19 2
0
0
0
  មើល
Twin Win Textile Co., Ltd. (formerly Gracy Wise Textile Co., Ltd) f1179
#6
#5
#3
20 1
20 1
17 4
0
0
0
  មើល
Wanlin-Zongheng (Cambodia) Garment Factory Co., Ltd f1180
#7
#6
#5
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Hi-Synergy International Garments Co., Ltd f1181
#6
#5
#4
21 0
17 4
20 1
0
0
0
  មើល
You Li International (Cambodia) Garment Co., Ltd f1182
#5
#4
#3
21 0
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Li Chang Sheng (Cambodia) Garment Co., Ltd f1184
#5
#4
#3
15 6
18 3
19 2
0
0
0
  មើល
R.K.T (Cambodia) Co., Ltd. f1186
#4
#2
18 3
18 3
0
0
  មើល
JD & Toyoshima Co., Ltd II f1187
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
New Focus Apparel (Cambodia) Co., Ltd f1190
#6
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Jie Wei (Cambodia) Garment Factory Ltd (No.2) f1191
#3
#2
20 1
19 2
0
0
  មើល
Chun Xue (Cambodia) Cashmere Textile Co., Ltd f1192
#6
#5
#4
16 5
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
New Huamei Knitting & Clothing (Cambodia) Co., Ltd f1193
#7
#6
#5
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Guo Tai Hua Sheng Xin Feng Jing (Cambodia) Garment Co., Ltd f1194
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
ML Intimate Apparel (Cambodia) Ltd. f1195
#4
#3
#2
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Li Qiang Corp f1196
#5
#4
#2
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Xue Da (Cambodia) Dongsheng Textile Garments Co., Ltd f1197
#5
#4
#3
18 3
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
S.Y Embroidery Co., Ltd f1198
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Orient Spring (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1199
#3
#2
18 3
16 5
0
0
  មើល
Denim Concept Co., Ltd f1201
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Super Link Fashions (Cambodia) Co., Ltd f1202
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sanyuan (Overseas) Co., Ltd f1204
#2
17 4
0
  មើល
King Deer (Cambodia) Knitting Co., Ltd. f1205
#6
#5
#4
20 1
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Trillion Garment (Cambodia) Co., Ltd. (formerly Windeson Enterprise (Cambodia) Garment Co., Ltd.) f1206
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Nagapeace Corporation Limited. (Laundry) f1212
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Sungin Textile (Cambodia) Co., Ltd f1213
#5
#4
#3
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
T.K. Garment Sisophon Co., Ltd f1214
#5
#4
#3
19 2
18 3
16 5
0
0
0
  មើល
Jade Sun Garment (Cambodia) Co., Ltd f1221
#6
#5
#4
20 1
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Ever Rising Garment Process Finishing Pte., Ltd. (formerly T&W (Yung Wah Branch 3) f1222
#13
#12
#11
19 2
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Ji Hong Yuan (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1223
#3
#2
18 3
16 5
0
0
  មើល
Li Kai (Cambodia) Apparel Manufacturing Co., Ltd. f1224
#6
#5
#4
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
SYSG Garment Company Limited (formerly Bing Win Garment (Cambodia) Co., Ltd.) f1225
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Cambodian Chan Shin Household Products Co., Ltd f1226
#3
20 1
0
  មើល
Great New Talent Factory (Cambodia) Co., Ltd. f1227
#5
#4
#3
18 3
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Bo Hua B (Cambodia) Fashion Co., Ltd. f1228
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Beauty Silk Screen Limited (Branch 1) f1229
#6
#5
#4
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Winas Garment Co., Ltd f1230
#5
#4
#3
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
GG Fashion (Cambodia) Co., Ltd. f1231
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Easetex (Cambodia) Co., Ltd f1232
#5
#4
#3
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Dali Garment International (Cambodia) Limited. (Branch 1) f1233
#5
#4
#3
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Y.L. Labels (Cambodia) Co., Ltd f1235
#6
#5
#4
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Capital Island (Cambodia) Co., Ltd f1236
#4
#3
#2
19 2
19 2
18 3
0
0
0
  មើល
D & J (Cambodia) Co., Ltd. f1237
#4
#3
#2
17 4
19 2
20 1
0
0
0
  មើល
Churi Garment Co., Ltd. f1238
#3
#2
19 2
17 4
0
0
  មើល
T.F.G (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1239
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Lucky Laurel Investment Co., Ltd. f1240
#5
#4
#3
19 2
21 0
18 3
0
0
0
  មើល
Printing Jeil (Cambodia) Co., Ltd. f1241
#2
21 0
0
  មើល
Fortuna International (Cambodia) Industry Co., Ltd. f1242
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
W.Embellishment Ltd. f1243
#5
#4
#3
21 0
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Triumph World Co., Ltd. f1245
#2
19 2
0
  មើល
Chuwa (Cambodia) Co., Ltd f1246
#2
16 5
0
  មើល
Min Rong Garment Factory Co., Ltd. f1247
#2
20 1
0
  មើល
Grand Sky Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1248
#3
#2
20 1
18 3
0
0
  មើល
Jinchenyuan (Cambodia) Co., Ltd. f1249
#4
#3
#2
21 0
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
Green Meadow Development (Cambodia) Co., Ltd f1250
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Timbermet (Cambodia) Co., Ltd. f1251
#4
#3
#2
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
E M B Jeilkovi (Cambodia) Co., Ltd. f1252
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
New Fuma Costume (Cambodia) Co., Ltd. f1253
#5
#4
#3
19 2
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Hung Hsing Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1254
#5
#4
#3
21 0
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
Garbotex Trading Company Limited f1255
#2
16 5
0
  មើល
Hwashin Print Co., Ltd. f1256
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Top Yuhu (Cambodia) Co., Ltd. f1260
#3
#2
17 4
18 3
0
0
  មើល
Master-King Garment Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd. f1262
#4
20 1
0
  មើល
He Fong Enterprise Co., Ltd. f1263
#3
20 1
0
  មើល
Rong Win Garment Co., Ltd. f1265
#5
#4
#3
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Newest Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1266
#4
#3
21 0
20 1
0
0
  មើល
GG Fashion (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 1) f1267
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
CPPC Outdoor Wear (Cambodia) Co., Ltd. f1268
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
Helios Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1269
#4
#3
21 0
19 2
0
0
  មើល
Hung Hsing Garment (Cambodia) Co., Ltd. (Laundry) f1270
#4
#3
21 0
20 1
0
0
  មើល
JH Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1271
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
Da Rong Print & Embroidery Co., Ltd. f1272
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd. (formerly New Evergreen Industrial Co., Ltd) f1273
#4
#3
19 2
21 0
0
0
  មើល
Texson (Cambodia) Knitting Washing Dyeing & Printing Co., Ltd. f1274
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Champtex (Cambodia) Co., Ltd. f1275
#5
#4
#3
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Sew Good Garment Co., Ltd. f1278
#5
#4
#3
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
G.W Greenways Textile Co., Ltd. f1279
#3
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Fast Making Co., Ltd. f1280
#4
#3
#2
21 0
20 1
19 2
0
0
0
  មើល
High Hope (Cambodia) Apparel Manufacturing Co., Ltd. f1281
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
New Att Shoe-Making (Cambodia) Co., Ltd. f1282
#2
19 2
0
  មើល
Hand 7 Garment Co., Ltd. f1283
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Meng Yee Garment Manufactory Co., Ltd. f1284
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
The Soul Gear (Cambodia) Co., Ltd. f1285
#2
21 0
0
  មើល
Boeey Garment Co., Ltd. f1286
#2
21 0
0
  មើល
Full Ever Textiles (Cambodia) Company Limited f1287
#3
#2
18 3
19 2
0
0
  មើល
Swell Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1288
#3
#2
19 2
19 2
0
0
  មើល
Denim Avenue (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1289
#2
20 1
0
  មើល
Win Sheng Garment Process Finish Co., Ltd. f1290
#4
#3
#2
21 0
21 0
21 0
0
0
0
  មើល
Eucloth International (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1291
#3
#2
19 2
20 1
0
0
  មើល
Surpassing Garment Factory Co., Ltd. f1292
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Silver Age Knitting Co., Ltd. f1293
#5
#4
#3
21 0
19 2
21 0
0
0
0
  មើល
V.C.O.F.F Apparel Co., Ltd. f1294
#4
#3
20 1
21 0
0
0
  មើល
Miller (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1295
#4
21 0
0
  មើល
Perfect Vision Fashion (Cambodia) Co., Ltd. f1296
#4
#3
19 2
20 1
0
3
  មើល
Brilliant HK (Cambodia) Factory Co., Ltd. f1297
#4
#3
21 0
21 0
0
0
  មើល
Makalot Garments (Cambodia) Co., Ltd. Branch 1 (MK2B) f1298
#3
20 1
0
  មើល
Sportline Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f1299
#4
#3
#2
21 0
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Din Shen (Cambodia) Co., Ltd. f1302
#3
#2
18 3
18 3
0
0
  មើល
Cambo H.D.Y.L Garment Co., Ltd. f1303
#4
#3
#2
20 1
20 1
20 1
0
0
0
  មើល
Wedge Global Apparel Co., Ltd. f1304
#3
#2
17 4
19 2
0
0
  មើល
Qingdao Roy Ne (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1305
#3
#2
20 1
20 1
0
0
  មើល
Jin Yunjin (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1307
#3
#2
18 3
19 2
0
0
  មើល
Ever-Synergy (Cambodia) Garments Co., Ltd. f1308
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Head Gar (Cambodia) Garment Factory Co., Ltd. f1309
#3
#2
18 3
16 5
0
0
  មើល
D & Blue (Cambodia) Co., Ltd. f1310
#3
#2
15 6
17 4
0
0
  មើល
GW Rui Xing Co., Ltd. f1311
#3
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Kai De Garment Co., Ltd. f1312
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Master & Frank (Cambodia) Co., Ltd. f1313
#3
#2
19 2
18 3
0
0
  មើល
Jia Jia He Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1314
#3
#2
18 3
19 2
0
0
  មើល
Dream Toys International Co., Ltd. f1315
#3
#2
20 1
20 1
0
0
  មើល
Fengfan (Cambodia) Co., Ltd. f1316
#4
#3
#2
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Ever Supra Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1317
#3
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Sees Global (Cambodia) Co., Ltd. f1318
#4
#3
#2
21 0
21 0
20 1
0
0
0
  មើល
Wellson Global Co., Ltd. f1319
#4
#3
#2
20 1
20 1
21 0
0
0
0
  មើល
Jin Feng Da (Cambodia) Printing Co., Ltd f1320
#3
#2
19 2
21 0
0
0
  មើល
Duo Cai Li Digital Printing (Cambodia) Co., Ltd. f1321
#2
20 1
0
  មើល
Fukki Laundry and Dyeing Technology Co., Ltd. f1322
#2
21 0
0
  មើល
Yilaifa (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1324
#2
20 1
0
  មើល
Xinyao Union (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1325
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Greenfield (Cambodia) Industry Co., Ltd. f1326
#2
19 2
0
  មើល
Great Fashion (Cambodia) Co., Ltd. f1327
#2
21 0
0
  មើល
Sportline Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f1328
#3
#2
21 0
20 1
0
0
  មើល
Guo Tai Sheng Xing (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1329
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Capital Garments Co., Ltd. f1330
#3
#2
20 1
17 4
0
0
  មើល
Cheng Shi Xin Manufacturing (Cambodia) Company Limited f1331
#3
20 1
0
  មើល
Leading Star (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1332
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
YNTEX Co., Ltd. f1333
#2
20 1
0
  មើល
Hao Mai (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1334
#2
20 1
0
  មើល
Cambodian Socks and Underwear Co., Ltd. f1335
#2
20 1
0
  មើល
Forever Colour Garment Co., Ltd. f1336
#3
#2
19 2
18 3
0
0
  មើល
Given Clothing Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1337
#2
21 0
0
  មើល
Aeta Apparel Co., Ltd. f1338
#2
21 0
0
  មើល
Hengnan International Trading (Cambodia) Co., Ltd. f1339
#3
#2
20 1
19 2
0
0
  មើល
GGU (Cambodia) Clothing Co., Ltd. f1340
#2
19 2
0
  មើល
Hui Xin Tu (Cambodia) Fashion Co., Ltd. f1341
#2
19 2
0
  មើល
Marvel Garment Co., Ltd. f1342
#3
#2
21 0
21 0
0
0
  មើល
Hua Wu Garment (Cambodia) Co.,Ltd. f1345
#2
21 0
0
  មើល
Skyworth Fashion (Cambodia) Co., Ltd. f1346
#2
21 0
0
  មើល
Lucky Unique Enterprise Co., Ltd. f1347
#2
17 4
0
  មើល
Mil United Manufacturing Co., Ltd. f1348
#2
19 2
0
  មើល
Samaritan Textile (Cambodia) Co., Ltd. f1349
#2
19 2
0
  មើល
S W J (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1350
#2
18 3
0
  មើល
Chunlei Garment Co., Ltd. f1351
#2
18 3
0
  មើល
J.I.A Garment Co., Ltd. f1352
#2
19 2
0
  មើល
Di Seta (Cambodia) Co., Ltd. f1353
#2
21 0
0
  មើល
Top Sports Textile Ltd. f1354
#2
20 1
0
  មើល
Orient Hongye (Cambodia) Knitting Co.,Ltd. f1355
#2
21 0
0
  មើល
Outdoor Gear (Cambodia) Co., Ltd. f1356
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Brightness (Cambodia) Garment Factory Co., Ltd. f1357
#2
18 3
0
  មើល
Humble Apparel Manufacturing Co., Ltd. f1358
#2
21 0
0
  មើល
Suzen (Cambodia) Industrial Co., Ltd. f1359
#2
20 1
0
  មើល
Andersen Industries Co., Ltd. f1361
#2
21 0
0
  មើល
Leading Star (Cambodia) Garment Co., Ltd. (Branch) f1362
#3
#2
16 5
21 0
0
0
  មើល
WZW Printing (Cambodia) Co., Ltd. f1363
#2
19 2
0
  មើល
Xuancai (Cambodia) Printing Co., Ltd. f1364
#2
21 0
0
  មើល
Chenghaoshiye (Cambodia) Fashion Co., Ltd. f1365
#3
#2
20 1
19 2
0
0
  មើល
Trimax Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f1366
#2
20 1
0
  មើល
New Era (Cambodia) Cashmere Textile Co., Ltd. f1367
#2
19 2
2
  មើល
Xin Yunfeng (Cambodia) Fashion Co., Ltd. f1368
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Joyance International (Cambodia) Apparel Co., Ltd. f1369
#3
#2
20 1
21 0
0
0
  មើល
Qian Qun Huang Jia Co., Ltd. f1370
#2
18 3
0
  មើល
Ealytex (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1371
#2
18 3
0
  មើល
Smart Shirts Garments Manufacturing (Cambodia) Co., Ltd. (Branch 1) f1372
#2
21 0
0
  មើល
Great Bestway Manufacturing Co., Ltd. f1373
#2
21 0
0
  មើល
Nine Sky Garments Co., Ltd. f1374
#2
18 3
0
  មើល
Walt Technology (Cambodia) Co., Ltd. f1375
#2
21 0
0
  មើល
Ocean Apparel Manufacturing Co., Ltd. f1377
#2
21 0
0
  មើល
Xinzhongying Embroidery & Textile Co., Ltd. f1378
#2
20 1
10
  មើល
Vicmark Fashions (Cambodia) Co., Ltd. f1379
#2
21 0
0
  មើល
Saier (Cambodia) Garment Co., Ltd. f1380
#2
20 1
0
  មើល
Kniteracy Asia Company Limited f1381
#2
21 0
0
  មើល
Fushun Cambo Fashion Co., Ltd. f1382
#2
21 0
0
  មើល
General Enterprises Garment (Cambodia) Co., Ltd. f1383
#2
21 0
0
  មើល
Eternal Fame (Cambodia) Garments Co., Ltd. f1384
#2
19 2
0
  មើល
Good Plus (Cambodia) Manufacture Co., Ltd. f1385
#2
21 0
0
  មើល
Fu Hong Embroidery Co.,Ltd. f1386
#2
21 0
0
  មើល
CWL AKT (Cambodia) Co., Ltd. f1387
#2
21 0
0
  មើល
Evermax Garment Accessories (Cambodia) Co., Ltd. f1388
#2
21 0
0
  មើល
J.A.K Garment Co., Ltd. f1389
#2
21 0
0
  មើល
Runsing Knitting International Co., Ltd. f1399
#2
21 0
0
  មើល
Shen Da Heng Yuan Garment Co., Ltd. f1400
#2
20 1
0
  មើល
Hermo (Cambodia) Co., Ltd. f1401
#2
21 0
0
  មើល
Starlight Apparel Manufacturing Co., Ltd. (Branch 1) f1402
#2
21 0
0
  មើល
IGTM (Cambodia) Co., Ltd. f1403
#2
17 4
0
  មើល
WTX Leading Fortune Co., Ltd. f1404
#2
21 0
0
  មើល
P P S E C Company Limited f1405
#2
20 1
0
  មើល
Global Asia Apparel (Cambodia) Co., Ltd. f1406
#2
21 0
0
  មើល