Information Not Available / Information Not Available

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

តម្រូវការផ្នែកច្បាប់ការអនុលោមច្បាប់ការឆ្លើយតប
001 មូលហេតុ​នៃ​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ច្បាប់
002 ព្យាយាម​រក​វិធីសាស្រ្ត​ដោះស្រាយ​សន្តិវិធី​ជា​មុន​សិន
Y
003 ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម​បាន​អនុម័ត​ដោយ​សន្លឹក​ឆ្នោត​សម្ងាត់
N
004 បាន​​ផ្តល់​​សេចក្តី​ជូន​​ដំណឹង​7 ថ្ងៃ​មុន ទៅ​​កាន់​​ថ្នាក់​​គ្រប់គ្រង
N
005 បាន​ផ្តល់​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​7 ថ្ងៃមុន ទៅ​កាន់​ក្រសួង
N
រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើទំព័រនេះដែលបានបង្ហោះដោយរោងចក្រទាំងឡាយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរកឃើញរបស់គំរោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា(BFC) គឺមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ BFC ឡើយ
N/A បង្ហាញថាមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យរបស់BFC ពុំមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្ត។