តារាងការអនុវត្តច្បាប់របស់សហជីព

ទំព័រនេះ​រៀបរាប់​លម្អិត​អំពី​នីតិវិធីច្បាប់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​កូដកម្ម។​ ឈ្មោះ​​សហជីព និង សហព័ន្ធ​​ដែល​​ចូលរួម​​ក្នុង​បាតុកម្មទាំងនោះនឹង​​​ត្រូវ​​បង្ហាញតាម​ទំព័រ​នេះ​​។

កំពុងដំណើរការ… វាប្រហែលត្រូវការវិនាទីមួយចំនួន

វាយឈ្មោះ/ជ្រើសរើសតាមសហព័ន្ធឬសហជីព
សហព័ន្ធសហជីពកាលបរិច្ឆេទចំនួនថ្ងៃ ចំនួនបាតុករថ្ងៃកម្មករនិយោជិតធ្វើកូដកម្ម (ចំនួនកូដកម្មករ x ចំនួនថ្ងៃធ្វើកូដកម្ម)ការរំលោភបំពានការឆ្លើយតបមើល
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Khmer Youth Union u0783(2013-03-23) 23-03-201377004900 20  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Workers Free Trade Union (WFTU) u0804(2013-05-21) 21-05-201357603800 40  មើល
None f0747None u0792(2013-04-04) 04-04-20130.534881744 30  មើល
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Khmer Youth Union u0783(2013-07-11) 11-07-20131.510001500 20  មើល
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Khmer Youth Union u0783(2013-04-03) 03-04-201335001500 20  មើល
None f0747None u0792(2013-09-01) 01-09-20130.528001400 20  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of King First II Factory u0775(2013-12-25) 25-12-201381411128 10  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice Khmer Youth Trade Union u0799(2013-12-25) 25-12-201381411128 40  មើល
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0738Khmer Worker Power Union u0780(2013-09-06) 06-09-201325001000 40  មើល
Cambodia Workers Economic Union Federation f0718Sahachip Sethakech Kamakor Kampuchea u0794(2013-01-08) 08-01-201352001000 30  មើល
Free Union Federation of Cambodian Workers f0735Free Union of Cambodian Workers u0777(2013-09-16) 16-09-20131950950 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia (LFUC) f0742Labour Union for Cambodia u0788(2013-05-05) 05-05-20131.5533799.5 20  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Union u0761(2013-02-05) 05-02-20134.5178801 20  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Trade Union u0766(2013-05-20) 20-05-20131370370 20  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Cambodian Workers Trade Union u0769(2013-05-20) 20-05-20131370370 20  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2012-05-23) 23-05-20121360360 30  មើល
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757Workers Development Union of Southland Garment u0803(2013-01-07) 07-01-2013729203 50  មើល
None f0747None u0792(2013-01-05) 05-01-2013292184 50  មើល
National Strike f0745National Strike u0791(2013-12-25) 25-12-2013811259000 10  មើល
Union Federation for Labour Rights f0753Union for Labour Rights u0797(2013-12-14) 14-12-20134.5156702 20  មើល
Cambodian Federation of Labour Union f0721Labour Union for Cambodia u0788(2013-12-14) 14-12-20134.5156702 20  មើល
Worker Trade Union Federation f0756Worker Trade Union u0802(2013-12-14) 14-12-20134.5156702 20  មើល
Trade Union Federation for Workers f0752Union Workers for Development u0798(2013-12-14) 14-12-20134.5156702 20  មើល
Trade Union Federation for Workers f0752Trade Union for Workers (TUW) u0796(2013-12-14) 14-12-20134.5156702 20  មើល
None f0747Collective Union of Movement of Workers u0772(2013-04-20) 20-04-201344001600 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Workers Union u0807(2013-12-24) 24-12-20131643643 20  មើល
None f0747None u0792(2013-12-17) 17-12-201382001600 40  មើល
National Strike f0745National Strike u0791(2013-12-26) 26-12-201311104911539 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Leaders of Apparel Workers Democratic Union u0789(2013-12-26) 26-12-201372141498 20  មើល
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia f0734Free Trade Union of Workers u0776(2013-12-24) 24-12-201312.56007500 10  មើល
None f0747None u0792(2013-05-12) 12-05-201335001500 40  មើល
Khmer Rights Workers Union Federation f0736Khmer Rights Workers Union u0778(2013-11-12) 12-11-201312300036000 30  មើល
Cambodian Workers Power Union Federation f0729Cambodian Workers Power Union u0771(2013-12-12) 12-12-201312300036000 30  មើល
National Strike f0745National Strike u0791(2013-10-25) 25-10-20137.5300022500 10  មើល
Labour Federation Union For Cambodia (LFUC) f0742Labour Union for Cambodia u0788(2013-10-25) 25-10-20131.57991198.5 60  មើល
None f0747None u0792(2013-12-11) 11-12-20132370740 30  មើល
National Strike f0745National Strike u0791(2013-12-27) 27-12-2013810008000 30  មើល
Trade Union Federation f0750Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) u0805(2013-11-01) 01-11-20130.5770385 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2014-03-21) 21-03-20141412168 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia (LFUC) f0742Labour Trade Union for Cambodia u0787(2014-04-02) 02-04-20140.5500250 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2013-08-28) 28-08-20130.515075 30  មើល
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Khmer Youth Trade Union u0781(2014-05-01) 01-05-2014111001100 30  មើល
Trade Union Federation Democrazy Lucky Worker f0751Democrazy Lucky Worker Trade Union u0773(2014-03-31) 31-03-20143356110683 30  មើល
Workers Union Federation f0758Workers Union u0807(2013-08-25) 25-08-20130.513065 30  មើល
Not Factory Local Union f0748Worker Safty Union u0801(2014-04-28) 28-04-2014324667398 50  មើល
Not Factory Local Union f0748Labour Right Union u0786(2014-04-28) 28-04-2014324667398 50  មើល
Cambodian Workers Federation f0727Worker Trade Union u0802(2013-10-29) 29-10-201328001600 20  មើល
Workers Union Federation f0758Worker Trade Union u0802(2013-10-29) 29-10-201328001600 20  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Worker Trade Union u0802(2013-06-11) 11-06-20130.53015 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2013-09-21) 21-09-20131.5300450 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Workers Union u0807(2014-01-01) 01-01-2014212002400 30  មើល
Collective Union Movement of Workers (CUMV) f0732Workers Movement Union u0806(2014-03-06) 06-03-20147174812236 40  មើល
Labour Federation Union For Cambodia (LFUC) f0742Labour Union for Cambodia u0788(2014-02-12) 12-02-20142.58002000 20  មើល
Collective Union Movement of Workers (CUMV) f0732Workers Movement Union u0806(2013-08-07) 07-08-20133120360 30  មើល
Union Worker Federation for Development (UWFD) f0754None u0792(2014-02-01) 01-02-201489007200 30  មើល
None f0747None u0792(2014-01-11) 11-01-20141900900 50  មើល
Cambodia Free Workers Union Federation f0717Cambodian Free Workers Union u0762(2013-01-09) 09-01-201326421284 30  មើល
Cambodia Free Workers Union Federation f0717Cambodian Free Workers Union u0762(2013-10-22) 22-10-201343851540 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724 u0774(2013-04-06) 06-04-20135100500 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724 u0774(2013-09-07) 07-09-2013121001200 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2013-12-13) 13-12-201317676 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2014-01-04) 04-01-2014277154 30  មើល
Cambodian Federation of Independent Trade Union (CFITU) f0720Cambodian Independent Trade Union (CFITU) u0763(2014-06-03) 03-06-2014117001700 50  មើល
Cambodian Industrial Unions Federation (CIUF) f0723Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) u0764(2013-03-06) 06-03-2013117001700 50  មើល
Cambodian Federation of Independent Trade Union (CFITU) f0720Cambodian Independent Trade Union (CFITU) u0763(2013-08-06) 06-08-201315300045000 50  មើល
Cambodian Industrial Unions Federation (CIUF) f0723Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) u0764(2013-08-06) 06-08-201315300045000 50  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2013-08-06) 06-08-201315300045000 50  មើល
Khmer Youth Federation Trade Union (KYFTU) f0739Khmer Youth Trade Unions of Asia Dragon u0782(2013-07-22) 22-07-2013319235769 40  មើល
No representative f0746Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle u0795(2013-08-28) 28-08-20131.5425637.5 30  មើល
None f0747None u0792(2013-03-14) 14-03-20131.58001200 10  មើល
Cambodian Workers Power Union Federation f0729Cambodian Workers Power Union u0771(2013-11-12) 12-11-201312300036000 30  មើល
Cambodian for Workers Union Federation f0722Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2013-11-12) 12-11-201312300036000 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2013-11-12) 12-11-201312300036000 30  មើល
Living Promote for Cambodian Workers Union Federation f0744Living Promote for Cambodian Workers Union u0790(2013-11-12) 12-11-201312300036000 30  មើល
None f0747None u0792(2013-02-21) 21-02-20133150450 50  មើល
None f0747None u0792(2013-12-26) 26-12-20132100200 20  មើល
Labour Right Development Union Federation (LRDUF) f0743Labour Right Development Union(LRDU) u0785(2014-03-21) 21-03-20141412168 30  មើល
Cambodian Worker's Mind Union Federation (CWMUF) f0728Cambodian Worker's Mind Union(CWMU) u0770(2014-03-21) 21-03-20141412168 30  មើល
None f0747None u0792(2014-03-21) 21-03-2014416006400 40  មើល
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757External Union u0818(2014-05-26) 26-05-20141740680 20  មើល
Cambodian Workers Support Federation f0808External Union u0818(2014-05-26) 26-05-20141740680 20  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Worker Power Union u0780(2013-12-02) 02-12-2013425100 30  មើល
Workers Union Federation (WUF) f0815Workers Union u0807(2014-08-04) 04-08-20140.5105 30  មើល
Workers Development Union Federation f0814Workers Development Union (WDU) u0823(2013-09-15) 15-09-201363802280 30  មើល
None f0747None u0792(2014-04-19) 19-04-2014315004500 20  មើល
Khmer Voice of Youth Union Federation f0812Voice Khmer Youth Trade Union u0799(2013-03-29) 29-03-201357503750 20  មើល
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia Union Federation f0811Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2013-03-29) 29-03-201357503750 20  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2013-03-12) 12-03-20133330990 30  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2014-06-05) 05-06-201448343336 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0719Worker Khmer Union u0822(2013-10-26) 26-10-20136130780 50  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0719Cambodian Workers Trade Union u0769(2014-02-01) 01-02-2014154887320 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724External Union u0818(2014-04-22) 22-04-20142238836 30  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Sahachib Prochea Thepatey Kamakor Kat Dei u0821(2013-09-12) 12-09-20131131000113000 40  មើល
Collective Union Movement of Workers (CUMV) f0732Workers Movement Union u0806(2013-09-18) 18-09-2013327618283 10  មើល
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0738Khmer Worker Power Union u0780(2014-02-21) 21-02-2014945405 30  មើល
Cambodian for Workers Union Federation f0722Cambodian Labour Union u0767(2014-02-21) 21-02-2014945405 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2014-02-21) 21-02-2014945405 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2014-04-23) 23-04-20141600600 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union Federation f0809Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2014-04-28) 28-04-2014319255775 00  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union Federation f0809Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2013-12-26) 26-12-2013519259625 00  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-05-16) 16-05-20141820820 00  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-05-19) 19-05-2014110631063 00  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-05-20) 20-05-201466704020 00  មើល
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757Workers Development Union (WDU) u0823(2014-05-16) 16-05-20141820820 00  មើល
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757Workers Development Union (WDU) u0823(2014-05-19) 19-05-2014110631063 00  មើល
Workers Development Union Federation (WDUF) f0757Workers Development Union (WDU) u0823(2014-05-20) 20-05-201466704020 00  មើល
Cambodian Labour Independent Federation Union (CLIFU) f0825Union Workers of Progress Democracy u0829(2014-06-25) 25-06-20144120480 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Union of Workers Spirit of Tiner u0830(2013-12-26) 26-12-20131400400 30  មើល
Cambodian Labour Workers Union Federation for Development f0826Trade Union Cambodia Support Workers u0831(2015-01-12) 12-01-20151290290 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodia Union of Tae Young Factory u0832(2014-07-16) 16-07-2014162003200 30  មើល
Union Supporting Cambodian Workers Federation f0827Trade Union Cambodia Support Workers u0831(2014-11-18) 18-11-201430318195430 70  មើល
Cambodian Women Labour Union Federation (CWLUF) f0828Rights and Profit Worker Trade Union of Bayon u0833(2014-02-23) 23-02-201426501300 50  មើល
Union Supporting Cambodian Workers Federation f0827Trade Union Cambodia Support Workers (TUCSW) u0834(2014-02-20) 20-02-201429751950 40  មើល
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Free Trade Union u0836(2014-10-20) 20-10-201427001400 20  មើល
Cambodia Workers Economic Union Federation f0718Cambodian Economics Workers Union (CEWU) u0835(2014-05-06) 06-05-201469255550 50  មើល
Khmer Rights Workers Union Federation f0736Cambodian Trade Union for Workers Rights Job u0842(2014-11-17) 17-11-20143331510395 30  មើល
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Free Trade Union u0836(2014-07-24) 24-07-20142200400 20  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labor Solidarity Union of Indochine Apparel (Cambodia) u0837(2014-11-21) 21-11-201455002500 50  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labor Solidarity Union of Indochine Apparel (Cambodia) u0837(2014-10-11) 11-10-20141.56781017 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Khmer Voice Union (KVU) u0838(2014-06-17) 17-06-2014410704280 60  មើល
Trade Union Federation for Workers f0752Sahachib Sontepheap Doembey Kamakor u0839(2014-08-12) 12-08-20143.5285997.5 20  មើល
Trade Union Federation for Workers f0752Sahachib Sontepheap Doembey Kamakor u0839(2014-12-05) 05-12-20143285855 20  មើល
Democracy of Cambodia Union Federation f0847Free Union of Khmer Labor of Y & W Garment Co Ltd u0840(2014-10-29) 29-10-2014181272286 30  មើល
Democracy of Cambodia Union Federation f0847Free Union of Khmer Labor of Y & W Garment Co Ltd u0840(2014-01-02) 02-01-2014210002000 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodia Labour Union of Ginwin Industry (Cambodia) Co., Ltd u0841(2014-10-21) 21-10-2014131391807 10  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union u0836(2014-12-22) 22-12-2014113003300 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2014-05-26) 26-05-201426531306 40  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0719Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2014-03-18) 18-03-2014143504900 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0719Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2013-08-23) 23-08-2013710007000 40  មើល
Union Federation for Labour Rights f0753Khmer Rights Workers Union u0778(2013-08-23) 23-08-2013710007000 40  មើល
Union Federation for Labour Rights f0753Khmer Rights Workers Union u0778(2014-07-07) 07-07-20143306918 30  មើល
Free Union Federation of Cambodian Workers f0735Cambodian Free Workers Union u0762(2014-07-05) 05-07-20140.5200100 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2015-01-26) 26-01-201528501700 10  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-04-28) 28-04-20144200800 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2014-06-09) 09-06-20140.5300150 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice Khmer Youth Trade Union u0799(2013-10-16) 16-10-20131245245 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2014-04-22) 22-04-20141036360 60  មើល
Independent Youth Union Federation f0845Khmer Youth Trade Union u0781(2014-03-12) 12-03-201454502250 20  មើល
Union Federation for Labour Rights f0753Union for Labour Rights u0797(2012-12-01) 01-12-20120.5900450 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Khmer Rights Workers Union u0778(2014-06-12) 12-06-20142.55001250 40  មើល
Workers Union Federation f0758Workers Union u0807(2014-11-19) 19-11-201430318195430 70  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-11-16) 16-11-20140.59547.5 40  មើល
Living Promote for Cambodian Workers Union Federation f0744Living Promote for Cambodian Workers Union u0790(2014-02-23) 23-02-201426501300 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice Khmer Youth Trade Union u0799(2014-10-20) 20-10-201427001400 20  មើល
Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia f0734Free Union of Cambodian Workers u0777(2014-09-01) 01-09-20141172172 30  មើល
Cambodian Independent Union Federation f0844Cambodian Independent Trade Union (CFITU) u0763(2014-09-02) 02-09-20141172172 30  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-07-27) 27-07-201436201860 20  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Trade Union u0766(2014-07-27) 27-07-201436201860 20  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2014-09-16) 16-09-20141200200 20  មើល
Union of Movement of Workers Federation f0846Workers Movement Union u0806(2013-09-22) 22-09-20132370740 40  មើល
Union of Movement of Workers Federation f0846Workers Movement Union u0806(2013-11-11) 11-11-2013102732730 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2014-05-07) 07-05-201497006300 30  មើល
f0892 u0899(2014-11-27) 27-11-201429001800 40  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2015-08-19) 19-08-201546992796 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-04-26) 26-04-2014213502700 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Workers Union u0807(2015-01-23) 23-01-20150.51500750 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Union u0872(2015-01-24) 24-01-20150.51500750 30  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Workers Democratic Union u0874(2015-01-25) 25-01-20150.51500750 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-01-26) 26-01-20150.51500750 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union u0875(2015-01-27) 27-01-20150.51500750 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2013-11-25) 25-11-201344061624 30  មើល
Cambodian Union Federation for Workers' Rights f0857Cambodian Rights Workers Union u0871(2014-05-29) 29-05-20142400800 30  មើល
Workers Right Protection Union Federation f0868Workers Right Protection Union Federation u0885(2015-03-20) 20-03-201535501650 40  មើល
Workers Union Federation f0869Workers Union Federation u0887(2015-03-20) 20-03-2015N/A5500 00  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Right and Benefit Workers of Xing Tai Garment (RBWXTG) u0877(2014-10-16) 16-10-20141665010400 30  មើល
Federal f0859Union of Solidarity Xing Tai Garment (USXTG) u0880(2014-10-17) 17-10-20141665010400 30  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-10-18) 18-10-20141665010400 30  មើល
Trade Union Federation for Increasing Khmer Employees Lifestyle f0865Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle u0795(2014-10-19) 19-10-20141665010400 30  មើល
Workers Union Federation f0869Workers Union u0807(2014-10-20) 20-10-20141665010400 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-03-23) 23-03-201584203360 10  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Cambodian Workers Trade Union u0769(2015-03-23) 23-03-201584203360 10  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2015-03-23) 23-03-201584203360 10  មើល
Federation Union Development of Workers Rights. f0863Union Development of Workers Rights, u0879(2014-06-11) 11-06-20142089017800 40  មើល
Cambodian Asia Federation f0855Thomea Thepatey Trade Union u0878(2015-05-20) 20-05-201597006300 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Trade Union of Ghim Li (Cambodia) Pte , Ltd u0881(2014-11-27) 27-11-201410117211720 10  មើល
Workers' Movement Union Federation f0867Workers' Movement Trade Union of Ghim Li (Cambodia) Pte,Ltd. u0884(2014-11-28) 28-11-201410117211720 10  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-11-29) 29-11-201410117211720 10  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-06-11) 11-06-201552601300 30  មើល
f0894 u0904(2014-10-22) 22-10-201493002700 30  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2015-03-17) 17-03-20150.5300150 40  មើល
Khmer Youth Federation of Trade Unions f0864Khmer Youth Trade Union of Yorkmars u0876(2015-08-18) 18-08-201546992796 40  មើល
f0893 u0903(2015-07-16) 16-07-20151.513001950 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2014-04-26) 26-04-20141.513251987.5 40  មើល
Cambodian Union Federation f0858Cambodian Union Federation u0873(2014-04-26) 26-04-20141.513251987.5 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-04-26) 26-04-20141.513251987.5 40  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2014-06-17) 17-06-2014213502700 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-04-26) 26-04-2014213502700 40  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2014-11-21) 21-11-20141.58001200 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2014-11-21) 21-11-20141.58001200 40  មើល
f0890 u0897(2014-11-19) 19-11-201425801160 30  មើល
f0891 u0898(2014-12-05) 05-12-2014930270 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Workers Spirit Union (WSU) u0886(2014-08-30) 30-08-20141340340 40  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Cambodian Labour Union u0767(2015-01-13) 13-01-20151.522003300 30  មើល
Khmer Youth Federation of Trade Unions f0864Khmer Youth Trade Union u0781(2015-03-09) 09-03-20151.5650975 30  មើល
f0856Cambodian Labour Union u0767(2015-03-09) 09-03-20151.5650975 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-02-03) 03-02-2015N/A00 30  មើល
Cambodia-Asia Union Federation f0854Cambodia-Asian Trade Union u0870(2014-04-24) 24-04-20142461014640 10  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2014-04-25) 25-04-20142461014640 10  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2014-04-30) 30-04-2014332157095 10  មើល
Worker Union Federation (WUF) f0866Workers Employees Union (WEU) u0883(2015-02-09) 09-02-20152.513003250 40  មើល
Worker Union Federation (WUF) f0866Workers Spirit Union (WSU) u0886(2015-02-10) 10-02-20152.513003250 40  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Cambodian Workers Trade Union u0769(2014-12-10) 10-12-201479206440 40  មើល
Workers' Movement Union Federation f0867Workers Movement Union u0806(2014-12-11) 11-12-201479206440 40  មើល
Cambodian Industrial Unions Federation (CIUF) f0723Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) u0764(2015-05-21) 21-05-2015172103570 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Workers Democratic Union (CWDU) u0882(2015-05-22) 22-05-2015172103570 40  មើល
Information Not Available f0888 u0900(2014-12-11) 11-12-2014214002800 30  មើល
f0889 u0901(2015-02-11) 11-02-2015100 00  មើល
f0890Information Not Available u0902(2015-03-12) 12-03-201526661332 00  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2014-11-01) 01-11-20141.5270405 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of workers of Hung Tak Factory u0895(2015-01-13) 13-01-2015700 10  មើល
Khmer Worker Pride Federation Union (KWPFU) f0905Khmer Worker Pride union of Hung Tak factory u0896(2015-01-14) 14-01-2015N/A00 00  មើល
Information Not Available f0888Collective Union of Movement of Workers u0772(2014-05-22) 22-05-2014670420 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle u0795(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle u0795(2015-04-01) 01-04-201577004900 30  មើល
Information Not Available f0888Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-01-06) 06-01-20152.5112280 10  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union u0875(2013-12-24) 24-12-20133600 10  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2014-02-08) 08-02-20141.5110165 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2013-12-01) 01-12-20130.59346.5 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2014-12-01) 01-12-20140.515075 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2016-08-13) 13-08-201665403240 30  មើល
Information Not Available f0888Cambodia of Labour Movement u0963(2013-12-24) 24-12-20133600 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Spirit Trade Union u0971(2015-01-06) 06-01-20152.5112280 10  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585Cambodian Workers Trade Union of Yi Da Manufactures u0973(2015-08-31) 31-08-20150.5736368 10  មើល
Information Not Available f0888Collective of Union u0974(2014-12-01) 01-12-20141391011830 30  មើល
Democracy of Cambodia Union Federation f0847Democracy of Cambodia Union u0976(2015-06-22) 22-06-20151.500 40  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705Labour Federation Union for Cambodia of the factory Cambo Unisoll Ltd. u0981(2014-02-12) 12-02-201434491347 30  មើល
Information Not Available f0888 u0983(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Information Not Available f0888 u0983(2015-04-01) 01-04-201577004900 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585The Cambodian Workers Trade Union of W & D Cambodia Co., Ltd u0992(2015-06-09) 09-06-201512159319116 00  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585Workers Independent Trade Union of W & D Cambodia Co., Ltd; u1009(2015-06-09) 09-06-201512159319116 00  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Workers Union Federation of Workers Spirit of Ruita factory (WUFWS) u1014(2015-02-09) 09-02-20152120240 40  មើល
Cambodian Federation of Independent Trade Union (CFITU) f0720Cambodian Independent Trade Union (CFITU) u0763(2015-05-20) 20-05-201517280047600 20  មើល
Cambodian Industrial Unions Federation (CIUF) f0723Cambodian Industrial Trade Union (CIUF) u0764(2015-05-20) 20-05-201517280047600 20  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2015-04-01) 01-04-2015710007000 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2015-06-22) 22-06-20151.500 40  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Cambodian Workers Trade Union u0769(2015-06-30) 30-06-20151650650 10  មើល
Information Not Available f0888Collective Union of Movement of Workers u0772(2014-05-22) 22-05-2014670420 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2014-08-18) 18-08-20141065650 10  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-04-01) 01-04-2015710007000 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-07-21) 21-07-20152120240 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-01-19) 19-01-20151630630 40  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-06-04) 04-06-20151.5350525 40  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2015-04-19) 19-04-2015200 40  មើល
Labour Union Federation for Cambodia f0951Labour Trade Union for Cambodia u0787(2015-10-27) 27-10-201559234615 10  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Increasing Khmer Employee LifeStyle u0795(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Khmer Youth of Trade Union Federation f0950Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-11-16) 16-11-2015360180 40  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-04-01) 01-04-201577004900 30  មើល
Information Not Available f0888Voice of Khmer Youth Union (VKYU) u0800(2015-01-06) 06-01-20152.5112280 10  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Workers Movement Union u0806(2015-11-02) 02-11-20151200 10  មើល
Cambodian Alliance of Trade Union f0939Cambodian Union u0872(2015-06-22) 22-06-20151.500 40  មើល
Cambodian Union Federation (CUF) f0941Cambodian Union u0872(2014-12-17) 17-12-201412152918348 40  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Workers Democratic Union u0874(2015-05-20) 20-05-201517280047600 20  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union u0875(2015-03-11) 11-03-2015131001300 30  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union u0875(2015-07-29) 29-07-2015173005100 30  មើល
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Free Trade Union u0875(2015-05-20) 20-05-201517280047600 20  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union u0875(2015-11-16) 16-11-2015360180 40  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union u0875(2013-12-24) 24-12-20133600 10  មើល
Information Not Available f0888Workers Union Federation u0887(2015-03-19) 19-03-20155100500 30  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737 u0897(2015-03-22) 22-03-2015122503000 10  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737 u0897(2015-06-11) 11-06-20152100200 40  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853 u0897(2015-07-31) 31-07-201533501050 40  មើល
Worker Union Federation (WUF) f0866 u0897(2015-06-04) 04-06-20151.5350525 40  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2014-02-08) 08-02-20141.5110165 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2013-12-01) 01-12-20130.59346.5 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2014-12-01) 01-12-20140.515075 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2014-08-25) 25-08-2014103753750 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2015-07-05) 05-07-201521224 30  មើល
Information Not Available f0888 u0897(2015-01-02) 02-01-201535401620 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585 u0897(2015-06-11) 11-06-20152100200 40  មើល
Peace for Workers Union federation f0954 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Cambodia Garment Industrial Union Federation f0937 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Workers Safety Union Federation f0962 u0897(2015-08-04) 04-08-20154.56112749.5 30  មើល
Union Federation for Cambodian f0957 u0897(2015-08-14) 14-08-201533501050 40  មើល
Union Federation of Independent Workers Spirit f0961 u0897(2015-08-14) 14-08-201533501050 40  មើល
Census Labour Independence Federation Union (CLIF) f0945 u0897(2015-07-31) 31-07-201533501050 40  មើល
National Independent Federation Textile f0952 u0897(2015-07-31) 31-07-201533501050 40  មើល
Cambodian Workers of Attention Union Federation (CWAU) f0944 u0897(2015-07-31) 31-07-201533501050 40  មើល
Federation of Trade Union for Workers Right of Cambodia (FTUWRC) f0946 u0897(2016-01-25) 25-01-20160.510050 40  មើល
Independent of Workers' Spirit Union Federation f0949 u0897(2015-06-11) 11-06-20152100200 40  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Economics Workers Union (CEWU) u0835(2015-03-13) 13-03-2015174006800 40  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2013-12-24) 24-12-20133600 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2014-12-24) 24-12-20143600 10  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585Free Trade Union of Workers of W & D Cambodia Co., Ltd u0934(2015-06-09) 09-06-201512159319116 00  មើល
Information Not Available f0888Cambodia of Labour Movement u0963(2013-12-24) 24-12-20133600 10  មើល
Cambodian Labour Workers Union Federation for Development f0826Cambodian Labour Workers for Development Trade Union of Dongdu Textile u0966(2015-09-29) 29-09-2015210162032 10  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Trade Union of Cosmo Textile u0967(2016-02-03) 03-02-2016118008800 40  មើល
Cambodian Women Labour Union Federation (CWLUF) f0828Cambodian Women Labour Union u0968(2015-05-20) 20-05-201517280047600 20  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585Cambodian Workers u0969(2015-01-02) 02-01-201534161248 40  មើល
Cambodian Workers Democratic Freedom Union Federation f0942Cambodian Workers Democratic Freedom Trade Union of Dongdu Textile u0970(2015-09-29) 29-09-2015210162032 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Spirit Trade Union u0971(2015-01-06) 06-01-20152.5112280 10  មើល
Cambodian Union Federation for Workers' Rights f0857Cambodian Workers Trade Union for Workers' Rights u0972(2015-08-31) 31-08-20150.5736368 10  មើល
Information Not Available f0888Collective of Union u0974(2014-12-01) 01-12-20141391011830 30  មើល
Democracy of Cambodia Union Federation f0847Democracy of Cambodia Union u0976(2015-06-22) 22-06-20151.500 40  មើល
Information Not Available f0888Independent Trade Union of Power Solidarity Workers of Cambo T.D.G u0977(2015-07-14) 14-07-201526001200 40  មើល
Cambodia Workers Force Democratic Federation Union (CWFDFU) f0938Kamlang Kamakor of Democratic Union (KKDU), u0978(2015-02-25) 25-02-2015216003200 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers Spirit of Crystal Martin u0979(2015-02-25) 25-02-20152200400 40  មើល
Information Not Available f0888Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) u0980(2015-08-05) 05-08-20153100300 20  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705Labour Federation Union for Cambodia of the factory Cambo Unisoll Ltd. u0981(2014-02-12) 12-02-201434491347 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705Labour Federation Union for Cambodia of the factory Cambo Unisoll Ltd. u0981(2014-10-21) 21-10-201436972091 30  មើល
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f0704Labour Movement Union u0982(2014-12-17) 17-12-201412152918348 40  មើល
Information Not Available f0888 u0983(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705 u0983(2014-12-01) 01-12-20141391011830 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705 u0983(2015-01-12) 12-01-201527001400 30  មើល
Labour Federation Union For Cambodia(LFUC) f0705 u0983(2015-04-01) 01-04-201577004900 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Labour Union for Cambodia (LUC) u0984(2015-11-03) 03-11-2015126477764 40  មើល
Information Not Available f0888Right Profits Workers Union u0985(2015-11-10) 10-11-201591451305 40  មើល
Information Not Available f0888Sahachib Atha Broyaoch Kamakor u0986(2015-07-01) 01-07-20152250500 30  មើល
Cambodia Federation of Labour Movement (CFLM) f0935Sahachib Kom Lang Kamakor Niyochit Khmer u0987(2015-06-04) 04-06-20151.5350525 40  មើល
Smarodey Kamakor Khmer Union Federation f0955Smarodey Kamakor Khmer Union u0988(2015-03-13) 13-03-2015174006800 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725The Cambodian Labour Union of FSC branch u0989(2015-06-30) 30-06-201583002400 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725The Cambodian Labour Union of Zhenyun Hua Factory. u0990(2015-04-18) 18-04-201544501800 40  មើល
Cambodian Workers Freedom Union Federation (CWFUF) f0943The Cambodian Workers Freedom Union of Cambo T.D.G, u0991(2015-01-18) 18-01-20151700700 40  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730The Cambodian Workers Union of Perfecta. u0993(2015-06-12) 12-06-20150.5500250 40  មើល
Free Union Federation of Khmer Labor (FUF) f0851The Free Trade Union of Khmer Labor of Perform Well Holdings (Cambodia) Ltd. u0995(2015-06-02) 02-06-20154204816 40  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755The Voice Khmer Youth Union (Sahachip Serey Kamakor) u0996(2015-08-19) 19-08-20154.511004950 10  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755The Voice Khmer Youth Union (Sahachip Serey Kamakor) u0996(2014-12-24) 24-12-201413.57209720 40  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933The Workers Friendship Union of Now Corp u0997(2014-12-01) 01-12-20141000 30  មើល
Trade Union Cambodia Support Workers (TUCSW) f0834Trade Union Cambodia Support Workers (TUCSW) u0998(2015-02-25) 25-02-2015216003200 40  មើល
Federation Union of Development Workers' Right (FUDWR) f0948Union Development Workers' Right of Winsand Garment (UDWR) u0999(2015-10-22) 22-10-20151.57661149 30  មើល
Union Federation for Cambodian Workers f0958Union for Cambodian Workers u1000(2015-06-15) 15-06-201536351905 40  មើល
Federation Union for Cambodia Workers (FUCW) f0947Union for Workers u1001(2014-12-17) 17-12-201412152918348 40  មើល
Cambodian Union Federation of Democratic Lucky Workers (TUFDLW) f0956Union of Democracy of Lucky Workers at Akeentex Pte u1002(2015-07-09) 09-07-20151890016200 10  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Union of Influence u1003(2015-07-29) 29-07-2015173005100 30  មើល
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f0704Union of Movement of Workers (UMW), u1004(2015-08-05) 05-08-201534701410 30  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Union of Workers and Employee u1005(2015-07-29) 29-07-2015173005100 30  មើល
Cambodia Federation Voices of Worker Union (CFWU). f0936Voices of Worker Union u1006(2014-12-17) 17-12-201412152918348 40  មើល
Information Not Available f0888Worker Union Friendship Federation u1007(2016-02-03) 03-02-2016118008800 40  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Workers Friendship Union u1008(2015-01-21) 21-01-20152387774 40  មើល
Workers' Movement Union Federation f0867Workers Movement Trade Union u1010(2015-10-27) 27-10-201559234615 10  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Workers' Representatives u1011(2016-01-25) 25-01-20160.510050 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2015-12-24) 24-12-201534921476 40  មើល
Worker Union Federation for Development (WUFD) f0707Workers' Representatives u1011(2014-12-31) 31-12-20140.5414207 10  មើល
Cambodian Federation Voices' Workers Union (CFWU) f0940Workers' Representatives u1011(2015-07-31) 31-07-201533501050 40  មើល
Cambodian Workers Union Federation f0585Workers Spirit Development Union of W & D Cambodia Co., Ltd; u1012(2015-06-09) 09-06-201512159319116 00  មើល
Cambodian Labour Independent Federation Union (CLIFU) f0825Workers' Spirit of Independent Union (WSIU) u1013(2015-08-05) 05-08-201534701410 30  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Workers Union Federation of Workers Spirit of Ruita factory (WUFWS) u1014(2015-02-09) 09-02-20152120240 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Workers Union Federation of Workers Spirit of Ruita factory (WUFWS) u1014(2015-02-26) 26-02-20152110220 40  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Worker Union Friendship Federation u1007(2016-02-03) 03-02-201611880096800 40  មើល
Information Not Available f0888The Cambodian Trade Union of Wai Full Garment u1122(2016-07-13) 13-07-201613430055900 50  មើល
Trade Union Federation f0750Information Not Available u0902(2015-06-16) 16-06-201512522062640 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2015-09-19) 19-09-20154296011840 60  មើល
Information Not Available f0888Union Amnach Kamakor Khmer u1123(2014-12-06) 06-12-201434501350 50  មើល
Information Not Available f0888External Union u0818(2014-12-06) 06-12-201434501350 50  មើល
Information Not Available f0888Prachea Tepatey Samnag Kamakor Union u1125(2015-01-20) 20-01-20153300900 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2015-08-01) 01-08-20158280022400 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2015-11-20) 20-11-201522440096800 50  មើល
Information Not Available f0888Prachea Tepatey Choeun Lern Union u1126(2015-11-20) 20-11-201522440096800 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-10-08) 08-10-2016177 40  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2015-12-14) 14-12-20151190190 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2015-01-12) 12-01-201527881576 50  មើល
Federation of Sahakjip Virakpheap Kamakor f1133Information Not Available u0902(2015-11-01) 01-11-201525001000 50  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2015-11-01) 01-11-201525001000 50  មើល
Information Not Available f0888Union for Workers u1001(2015-01-03) 03-01-2015800 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0738Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Free Trade Union ot the Woman`s Textile (CFTUWT) u1127(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Cambodian Textile & Garment Workers’ Federation (TGaFe) f1134Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodian Workers Freedom Union Federation (CWFUF) f0943Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2016-01-21) 21-01-201614420058800 50  មើល
National Cambodia Confederation of Trade Union f1135Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Union Federation of United Workers (UFUW) f1136Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Prospers of Worker Union Federation (PWUF) f1137Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Hope Worker of Federation Union (HWFU) f1138Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Cambodian Union Federation of Democratic Lucky Workers (TUFDLW) f0956Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Samaki Pheap Kamakor Kampuchea u1128(2015-10-26) 26-10-201536001800 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-02-06) 06-02-20163240720 50  មើល
Serey Pollakor Khmer Union Federation f1139Information Not Available u0902(2016-02-29) 29-02-201612626 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers u0776(2015-02-25) 25-02-20151800800 50  មើល
Union Federation for Workers Security (UFWS) f1121Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Khmer Worker Heart Union u1129(2016-01-12) 12-01-20168240019200 50  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Information Not Available u0902(2015-07-06) 06-07-20155400020000 20  មើល
Cambodia Federation of Labour Movement (CFLM) f0935Workers' Representatives u1011(2015-07-06) 06-07-20151.590135 50  មើល
Workers Union Federation (WUF) f0815Information Not Available u0902(2016-02-27) 27-02-20165200010000 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-03-17) 17-03-2016197600144400 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Trade Union of National Cambodia Heritage (TUNCH) u1130(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Spirit of National Cambodia Union Federation f1140Information Not Available u0902(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Khmer Youth Trade Union u0781(2015-08-26) 26-08-2015134163416 60  មើល
Free Union Federation of Khmer Labor (FUF) f0851Information Not Available u0902(2015-10-22) 22-10-2015510005000 50  មើល
Trade Union Workers Federation of Process Democracy (TUWFPD) f1141Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Union Federation of ASEAN Workers (UFAW) f1142Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Cambodian Asia Federation f0855Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f0704Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Union Federation Institution Workers Right (UFIWR) f1143Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Independent Labor Union Coalition (ILUF) f1144Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2016-01-04) 04-01-20162781021870 50  មើល
Workers Trade Union Federation f1145Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Federation of Labour Union f0614Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Textile & Garment Workers’ Federation (TGaFe) f1134Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2015-05-18) 18-05-201537502250 50  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2015-08-04) 04-08-20151200200 50  មើល
Federation Union for Cambodia Workers (FUCW) f0947Union for Cambodian Workers u1000(2015-09-08) 08-09-201514420058800 30  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Information Not Available u0902(2016-05-13) 13-05-20161.510501575 40  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2016-05-23) 23-05-20161.512001800 40  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2015-11-11) 11-11-2015280160 40  មើល
Textile & Garment Workers Union Federation of Cambodia f1147Information Not Available u0902(2016-06-15) 15-06-20165125625 30  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Sachaktour (TUKWT) u1132(2015-08-15) 15-08-20155375018750 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-03-30) 30-03-20160.51214607 50  មើល
Union Federation for Workers Security (UFWS) f1121Information Not Available u0902(2015-12-12) 12-12-20158320025600 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2016-07-11) 11-07-20160.5350175 40  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2016-03-25) 25-03-20160.06191.14 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-09-14) 14-09-20160.55025 50  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) u0805(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) u0805(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2016-06-10) 10-06-20161.54567.5 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-04-01) 01-04-2016112001200 40  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Worker Union Friendship Federation u1007(2016-02-03) 03-02-201611880096800 40  មើល
Information Not Available f0888The Cambodian Trade Union of Wai Full Garment u1122(2016-07-13) 13-07-201613430055900 50  មើល
Trade Union Federation f0750Information Not Available u0902(2015-06-16) 16-06-201512522062640 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2015-09-19) 19-09-20154296011840 60  មើល
Information Not Available f0888Union Amnach Kamakor Khmer u1123(2014-12-06) 06-12-201434501350 50  មើល
Information Not Available f0888External Union u0818(2014-12-06) 06-12-201434501350 50  មើល
Information Not Available f0888Prachea Tepatey Samnag Kamakor Union u1125(2015-01-20) 20-01-20153300900 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2015-08-01) 01-08-20158280022400 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2015-11-20) 20-11-201522440096800 50  មើល
Information Not Available f0888Prachea Tepatey Choeun Lern Union u1126(2015-11-20) 20-11-201522440096800 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-10-08) 08-10-2016177 40  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2015-12-14) 14-12-20151190190 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2015-01-12) 12-01-201527881576 50  មើល
Federation of Sahakjip Virakpheap Kamakor f1133Information Not Available u0902(2015-11-01) 01-11-201525001000 50  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2015-11-01) 01-11-201525001000 50  មើល
Information Not Available f0888Union for Workers u1001(2015-01-03) 03-01-2015800 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Cambodian Workers Union Federation (CWUF) f0730Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Khmer Workers Power Federation Union (KWPFU) f0738Information Not Available u0902(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Free Trade Union ot the Woman`s Textile (CFTUWT) u1127(2015-07-02) 02-07-20151.5300450 50  មើល
Cambodian Textile & Garment Workers’ Federation (TGaFe) f1134Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodian Workers Freedom Union Federation (CWFUF) f0943Information Not Available u0902(2016-05-03) 03-05-2016710507350 50  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2016-01-21) 21-01-201614420058800 50  មើល
National Cambodia Confederation of Trade Union f1135Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Union Federation of United Workers (UFUW) f1136Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Prospers of Worker Union Federation (PWUF) f1137Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Hope Worker of Federation Union (HWFU) f1138Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Cambodian Union Federation of Democratic Lucky Workers (TUFDLW) f0956Information Not Available u0902(2016-02-25) 25-02-20161.5300450 50  មើល
Information Not Available f0888Samaki Pheap Kamakor Kampuchea u1128(2015-10-26) 26-10-201536001800 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-02-06) 06-02-20163240720 50  មើល
Serey Pollakor Khmer Union Federation f1139Information Not Available u0902(2016-02-29) 29-02-201612626 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers u0776(2015-02-25) 25-02-20151800800 50  មើល
Union Federation for Workers Security (UFWS) f1121Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Cambodian Labour Solidarity Union Federation(CLSUF) f0724Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2015-07-08) 08-07-201516530884928 50  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Khmer Worker Heart Union u1129(2016-01-12) 12-01-20168240019200 50  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Information Not Available u0902(2015-07-06) 06-07-20155400020000 20  មើល
Cambodia Federation of Labour Movement (CFLM) f0935Workers' Representatives u1011(2015-07-06) 06-07-20151.590135 50  មើល
Workers Union Federation (WUF) f0815Information Not Available u0902(2016-02-27) 27-02-20165200010000 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-03-17) 17-03-2016197600144400 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Trade Union of National Cambodia Heritage (TUNCH) u1130(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Spirit of National Cambodia Union Federation f1140Information Not Available u0902(2015-08-26) 26-08-20152760015200 50  មើល
Free Trade Union Federation (FTUF) f0843Khmer Youth Trade Union u0781(2015-08-26) 26-08-2015134163416 60  មើល
Free Union Federation of Khmer Labor (FUF) f0851Information Not Available u0902(2015-10-22) 22-10-2015510005000 50  មើល
Trade Union Workers Federation of Process Democracy (TUWFPD) f1141Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Union Federation of ASEAN Workers (UFAW) f1142Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Cambodian Asia Federation f0855Information Not Available u0902(2015-12-24) 24-12-20159180016200 50  មើល
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f0704Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Union Federation Institution Workers Right (UFIWR) f1143Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Independent Labor Union Coalition (ILUF) f1144Information Not Available u0902(2016-01-02) 02-01-201611220024200 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2016-01-04) 04-01-20162781021870 50  មើល
Workers Trade Union Federation f1145Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Federation of Labour Union f0614Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Textile & Garment Workers’ Federation (TGaFe) f1134Information Not Available u0902(2016-08-09) 09-08-2016212002400 50  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2015-05-18) 18-05-201537502250 50  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2015-08-04) 04-08-20151200200 50  មើល
Federation Union for Cambodia Workers (FUCW) f0947Union for Cambodian Workers u1000(2015-09-08) 08-09-201514420058800 30  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852Information Not Available u0902(2016-05-13) 13-05-20161.510501575 40  មើល
Information Not Available f0888Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) u0817(2016-05-23) 23-05-20161.512001800 40  មើល
Cambodia Federation of Labour Union (CFLU) f0853Information Not Available u0902(2015-11-11) 11-11-2015280160 40  មើល
Textile & Garment Workers Union Federation of Cambodia f1147Information Not Available u0902(2016-06-15) 15-06-20165125625 30  មើល
Information Not Available f0888Samnang Kamakor (Lucky Workers) Democratic Union u1131(2015-08-15) 15-08-20155375018750 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-03-30) 30-03-20160.51214607 50  មើល
Union Federation for Workers Security (UFWS) f1121Information Not Available u0902(2015-12-12) 12-12-20158320025600 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2016-07-11) 11-07-20160.5350175 40  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2016-03-25) 25-03-20160.06191.14 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-09-14) 14-09-20160.55025 50  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) u0805(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Sachaktour (TUKWT) u1132(2016-01-22) 22-01-2016213002600 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Hope (TUKWH) u0805(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Information Not Available f0888Trade Union of Khmer Worker's Sachaktour (TUKWT) u1132(2016-06-27) 27-06-2016217003400 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2016-06-10) 10-06-20161.54567.5 40  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-04-01) 01-04-2016112001200 40  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2015-09-05) 05-09-2015951459 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2016-02-23) 23-02-2016123504200 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2016-05-30) 30-05-201683002400 50  មើល
Information Not Available f0888Samaki Pheap Kamakor Kampuchea u1128(2016-05-30) 30-05-201683002400 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodia-Asian Trade Union u0870(2016-02-08) 08-02-201652201100 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Information Not Available u0902(2015-08-19) 19-08-201567394434 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Information Not Available u0902(2015-09-17) 17-09-201582001600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Movement Union u0806(2015-06-09) 09-06-2015972648 50  មើល
Information Not Available f0888The Voice Khmer Youth Union (Sahachip Serey Kamakor) u0996(2016-07-15) 15-07-201673002100 50  មើល
Information Not Available f0888Labour Union for Cambodia u0788(2016-07-15) 15-07-201673002100 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-08-10) 10-08-20160.51536768 50  មើល
Information Not Available f0888Union Workers of Progress Democracy u0829(2015-04-27) 27-04-201512.55707125 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Employees Union (WEU) u0883(2015-04-27) 27-04-201512.55707125 50  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-10-21) 21-10-201594003600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Employees Union (WEU) u0883(2015-10-21) 21-10-201594003600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Friendship Union u1008(2015-10-11) 11-10-20150.5600300 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-03-21) 21-03-2016215003000 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Information Not Available u0902(2016-06-12) 12-06-2016220004000 10  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2016-06-12) 12-06-2016220004000 10  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-07-11) 11-07-201636201860 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Labour Union u0767(2016-05-23) 23-05-2016314804440 30  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-01-13) 13-01-201637452235 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2016-07-16) 16-07-20161.52537.5 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-06-24) 24-06-201639402820 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Information Not Available u0902(0000-00-00) 30-11--00013515 50  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-12-22) 22-12-20152320640 50  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2015-12-22) 22-12-20152320640 50  មើល
Peace for Workers Union federation f0954Information Not Available u0902(0000-00-00) 30-11--00011400400 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-05-20) 20-05-20161.58601290 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-12-06) 06-12-20161900900 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Workers' Representatives u1011(2016-09-01) 01-09-20161.5400600 50  មើល
Cambodian Labour Workers Union Federation for Development f0826Information Not Available u0902(2016-09-01) 01-09-20161.5400600 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-12-20) 20-12-20160.510050 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2017-01-03) 03-01-20172180360 30  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-05-10) 10-05-201663001800 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2016-11-14) 14-11-20161.511461719 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Democratic Union (CWDU) u0882(2016-11-14) 14-11-20161.511461719 50  មើល
Information Not Available f0888Union Workers of Progress Democracy u0829(2017-01-11) 11-01-20171600600 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2015-09-05) 05-09-2015951459 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2016-02-23) 23-02-2016123504200 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Labour Solidarity Union u0765(2016-05-30) 30-05-201683002400 50  មើល
Information Not Available f0888Samaki Pheap Kamakor Kampuchea u1128(2016-05-30) 30-05-201683002400 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodia-Asian Trade Union u0870(2016-02-08) 08-02-201652201100 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Information Not Available u0902(2015-08-19) 19-08-201567394434 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Information Not Available u0902(2015-09-17) 17-09-201582001600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Movement Union u0806(2015-06-09) 09-06-2015972648 50  មើល
Information Not Available f0888The Voice Khmer Youth Union (Sahachip Serey Kamakor) u0996(2016-07-15) 15-07-201673002100 50  មើល
Information Not Available f0888Labour Union for Cambodia u0788(2016-07-15) 15-07-201673002100 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-08-10) 10-08-20160.51536768 50  មើល
Information Not Available f0888Union Workers of Progress Democracy u0829(2015-04-27) 27-04-201512.55707125 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Employees Union (WEU) u0883(2015-04-27) 27-04-201512.55707125 50  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-10-21) 21-10-201594003600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Employees Union (WEU) u0883(2015-10-21) 21-10-201594003600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers Friendship Union u1008(2015-10-11) 11-10-20150.5600300 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-03-21) 21-03-2016215003000 40  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Information Not Available u0902(2016-06-12) 12-06-2016220004000 10  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2016-06-12) 12-06-2016220004000 10  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-07-11) 11-07-201636201860 10  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Labour Union u0767(2016-05-23) 23-05-2016314804440 30  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-01-13) 13-01-201637452235 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2016-07-16) 16-07-20161.52537.5 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-06-24) 24-06-201639402820 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Information Not Available u0902(2016-08-20) 20-08-20163515 50  មើល
Information Not Available f0888Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2015-12-22) 22-12-20152320640 50  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2015-12-22) 22-12-20152320640 50  មើល
Peace for Workers Union federation f0954Information Not Available u0902(2016-09-28) 28-09-20161400400 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-05-20) 20-05-20161.58601290 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-12-06) 06-12-20161900900 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Workers' Representatives u1011(2016-09-01) 01-09-20161.5400600 50  មើល
Cambodian Labour Workers Union Federation for Development f0826Information Not Available u0902(2016-09-01) 01-09-20161.5400600 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-12-20) 20-12-20160.510050 40  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Information Not Available u0902(2017-01-03) 03-01-20172180360 30  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-05-10) 10-05-201663001800 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Union (CWU) u0759(2016-11-14) 14-11-20161.511461719 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Democratic Union (CWDU) u0882(2016-11-14) 14-11-20161.511461719 50  មើល
Information Not Available f0888Union Workers of Progress Democracy u0829(2017-01-11) 11-01-20171600600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2017-02-01) 01-02-20170.187520037.5 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-07-01) 01-07-2016233006600 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-09-01) 01-09-20162.533008250 50  មើល
Cambodia Workers Industrial Union Federation (CWIUF) f1210Information Not Available u0902(2017-04-24) 24-04-20172100200 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-08-15) 15-08-20162.5200500 50  មើល
Khmer Workers Heart Union (KWHU) f1207Khmer Workers Heart Union (KWHU) u1208(2017-03-17) 17-03-2017119009900 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-12-27) 27-12-2016250100 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Workers Labour Rights Trade Union u1209(2016-08-01) 01-08-2016262005200 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-02-15) 15-02-201643001200 50  មើល
Cambodian Women Labour Union Federation (CWLUF) f0828Information Not Available u0902(2016-07-01) 01-07-20161.5180270 50  មើល
Voice Khmer Youth Union Federation (VKYUF) f0755Information Not Available u0902(2016-07-01) 01-07-2016000 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-07-01) 01-07-2016000 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2016-07-29) 29-07-201634001200 60  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-07-04) 04-07-20160.5710355 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Trade Union (C.CAWDU) u0760(2017-05-05) 05-05-201756503250 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Rights Workers Union u0871(2016-11-23) 23-11-20161943943 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-12-09) 09-12-2016000 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Rights Workers Union u0871(2016-12-09) 09-12-20161500500 50  មើល
Information Not Available f0888Union Workers of Progress Democracy u0829(2016-12-09) 09-12-2016000 50  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Rights Workers Union u0871(2016-12-12) 12-12-2016410004000 50  មើល
Information Not Available f0888Trade Union for Workers (TUW) u0796(2016-12-12) 12-12-2016000 50  មើល
Workers' Rights and Benefits Union Federation f0852The Workers Rights and Profit of Trade Union of Bayon Garment Factory u1211(2017-06-26) 26-06-20171700700 50  មើល
Cambodian Labour Union Federation (CLUF) f0725Cambodian Labour Union u0767(2016-11-26) 26-11-20160.125900112.5 60  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2016-10-22) 22-10-20162.5200500 50  មើល
Workers Friendship Union Federation (WFUF) f0933Workers Friendship Union u1008(2017-06-21) 21-06-20172.57001750 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2017-05-04) 04-05-20171820820 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2017-04-10) 10-04-20170.12560075 50  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Union u0783(2017-07-03) 03-07-20170.25287 50  មើល
National Independent Federation Textile f0952Information Not Available u0902(2017-02-10) 10-02-20171.59001350 50  មើល
Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) f0733Free Trade Union of Workers u0776(2017-05-12) 12-05-2017211122224 50  មើល
Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Unions (C.CAWDU) f0731Cambodian Workers Democratic Union (CWDU) u0882(2017-05-12) 12-05-2017000 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers of Kingdom of Cambodia (FTUWKC) u0819(2017-08-01) 01-08-2017151001500 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2017-08-01) 01-08-2017000 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2017-02-14) 14-02-201739522856 50  មើល
Khmer Youth Union Federation f0813Khmer Youth Trade Union u0781(2017-02-07) 07-02-20170.375900337.5 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2016-01-07) 07-01-20160.5500250 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2017-06-02) 02-06-20176.515009750 50  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2017-01-11) 11-01-20174.550225 50  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2017-11-08) 08-11-20170.375800300 50  មើល
Khmer Workers' Right Union Federation (Sahaporn Sahachip Sith Kamakor Khmer) f1215Khmer Workers' Right Trade Union (Sahachip Sith Kamakor Khmer) u1218(2016-12-12) 12-12-2016210002000 50  មើល
Information Not Available f0888Free Trade Union of Workers u0776(2017-03-30) 30-03-201767154290 60  មើល
Khmer Union Federation of Worker Spirit (KUFWS) f0737Khmer Union of Workers Spirit of H.R u1219(2017-06-26) 26-06-20170.5750375 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Sahachip Smaradey Kamarkor Khmer Rochak Tiner Fashion u1217(2017-07-25) 25-07-20170.5400200 50  មើល
Collective Union of Movement of Workers (CUMW) f1216Collective Union of Movement of Workers u0772(2017-11-13) 13-11-2017241928384 50  មើល
Cambodian Union Federation of Workers Spirit (CFUWS) f1185Khmer Union of Workers' Spirit u0779(2016-12-20) 20-12-20160.510050 40  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2022-03-17) 17-03-20220.56030 60  មើល
Information Not Available f0888Information Not Available u0902(2022-03-11) 11-03-20220.51294647 60  មើល
Workers Democratic Federation (WDF) f1396Workers Democratic Union u1391(2021-12-13) 13-12-202133511053 60  មើល
Workers Democratic Federation (WDF) f1396Workers Democratic Union u1391(2022-05-18) 18-05-20220.375413154.875 60  មើល
Workers Democratic Federation (WDF) f1396Workers Democratic Union u1391(2022-06-01) 01-06-20220.5413206.5 60  មើល
Workers Democratic Federation (WDF) f1396Workers Democratic Union u1391(2022-06-09) 09-06-20222413826 60  មើល
Cambodian Federation of Labour Union (CFLU) f1397Cambodian Federation of Labour Union (CFLU) u1392(2018-12-24) 24-12-2018997873 60  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2022-05-17) 17-05-20220.5764382 40  មើល
Youth Power Union Federation f1398Youth Power Union of Sees Global (Cambodia) (Sahakchip Komlang Yukvakchun) u1393(2021-07-19) 19-07-202125841168 60  មើល
Information Not Available f0888Cambodian Apparel Workers Democratic Union (C-CAWDU) u1394(2022-06-21) 21-06-2022210002000 60  មើល
Information Not Available f0888Workers Solidarity Strength Independent Union u1395(2022-04-21) 21-04-2022226635326 60  មើល
Information Not Available f0888Workers' Representatives u1011(2022-07-29) 29-07-20221.518802820 60  មើល
N/A បង្ហាញថាមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យរបស់BFC ពុំមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្ត។